Organická chemie - vybrané kapitoly

Struktura alkanů, alkenů a alkynů

Předkládáme návrh vyučovací hodiny, která se zabývá tvary molekul a vazbami σ a π v základních organických sloučeninách jakými jsou alkany, alkeny a alkyny. Zabývá se jejich vizualizací s důrazem na jednotlivé hybridizované stavy uhlíku.

Pro vyučovací hodinu byly stanoveny následující cíle:

  1. Žák aplikuje získané poznatky z názvosloví organických sloučenin.
  2. Žák rozpozná nejjednodušší organické sloučeniny (alkany, alkeny a alkyny).
  3. Žák užívá základní chemické pojmy (atom, orbital s, orbital p, základní stav atomu, excitovaný stav atomu, hybridizace sp3, hybridizace sp2, hybridizace sp, vazba σ, vazba π, alkany, alkeny, alkyny).
  4. Žák rozpozná jednotlivé hybridizované stavy atomových orbitalů (hybridizace sp3, hybridizace sp2, hybridizace sp).
  5. Žák rozezná typy vazeb (jednoduchá dvojná, trojná) v organických sloučeninách a rozezná σ a π vazby.
  6. Žák zdůvodní souvislost mezi hybridizovaným stavem uhlíku a vazbou σ a π.
  7. Žák aplikuje získané poznatky na konkrétních organických sloučeninách (methan, ethan, ethen a ethyn).

Vyučovací hodina je navržena podle tradičního modelu fází výuky (motivace/expozice/fixace). Samostatná práce a skupinové aktivity byly inspirovány didaktickým cyklem CMIARE.

Vyučovací hodina:

1. Motivace: Organická čtyřsměrka (samostatná práce) – 8 minut

Aktivita s názvem Organická čtyřsměrka je zařazena v rámci motivační fáze vyučovací hodiny. Žáci si zopakují podstatné pojmy a názvosloví základních organických sloučenin. V tajence získají klíčové pojmy pro téma vizualizace tvarů molekul a vazeb v nich.

Čtyřsměrka - zadání

Čtyřsměrka - metodika řešení

2. Expozice: PowerPointová prezentace spojená s pracovním listem – 20 minut

Expozice nového učiva je navržena s podporou PowerPointové prezentace, která je propojena s pracovním listem. Přímo v prezentaci nalezneme zadání s odkazem na řešení pracovního listu, který budou mít žáci k dispozici. Bude se střídat expoziční fáze výkladu s fixační fází, která bude podpořena krátkými úkoly.

Prezentace

Didaktické poznámky k prezentaci

3. Fixace: Organické puzzle (skupinová práce) – 10 minut

V rámci fixační fáze je navržena skupinová práce jako opakování tématu tvary molekul a vazby v nich. Žáci si uvědomí, které pojmy k sobě patří a vytvoří si stručný přehled o daném tématu. Je vhodné tuto aktivitu zařadit jako skupinovou práci, neboť žáci mohou o problematice diskutovat a společně aplikovat získané poznatky při jejím řešení.

Puzzle - zadání

Puzzle - metodika + řešení

4. Opakování: Aktivita balonky – 15 minut

Balonky - metodika

hybridizace - balonky hybridizace - balonky

FlinnScientific. Balloons, Hybrid Orbitals and Multiple Bonds. In: YouTube [online]. 18. 12. 2012. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Kb0mxAMHnfE&t=185s

Návrh celé vyučovací hodiny je zpracován zde. (včetně autorského řešení)