Další materiály vhodné (nejen) do výuky chemie

 

Mobilní aplikace pro výuku chemie

Podrobná rešerše vybraných mobilních aplikací:

1. ChemTube

2. Chemie hrou

3. Mechanism

4. Funkční skupiny

5. KingDraw Chemical Structure Editor

6. Chemical Suite

7. Periodic Table

Tabulka č. 1 – Upravená kritéria pro hodnocení mobilních aplikací


Parametr

Zvážení parametru

Technické parametry

Uživatelská přívětivost

Jaký je jazyk aplikace?
Jak je (časově či jinak) náročné seznámení s aplikací?
Je v aplikaci nápověda, a pokud ano, jak snadné je její využití?
Je navigace v aplikaci dobře pochopitelná?

Účty a registrace

Musí se uživatelé v aplikaci registrovat?

Bezpečnost

Jak jsou chráněna data o žácích?
Je možné se kvůli propojení s jinými uživateli nebo sociálními sítěmi dostat přes aplikaci k obsahu nevhodnému pro žáky?
K jakým údajům v mobilním telefonu vyžaduje aplikace přístup?

Limity využití

Jak rychle se aplikace spouští?
Jaká je velikost paměti, kterou aplikace zabírá v mobilním zařízení?
Funguje aplikace offline?
Jaké jsou možnosti importu a exportu dat z aplikace (např. kopírování, tisk, zasílání na e-mail)?

Cena

Je aplikace při pořízení zdarma, nebo placená?
Jak finančně náročné jsou nákupy prvků v aplikaci?

Pedagogické parametry

Výukové cíle a výstupy

V čem se žák zlepší a jak?

Kvalita obsahu

Je obsah aplikace přesný terminologicky a fakticky?

Vhodnost

Odpovídá aplikace vývojové úrovni a věku žáků?

Autenticita

Je obsah aplikace propojený s reálnou praxí pro usnadnění přenositelnosti naučeného do běžného života?

Jazyková náročnost

Jak jazykově náročná (čeština nebo angličtina) je aplikace pro žáka i učitele?

Kolaborace

Jak umožňuje aplikace komunikaci mezi více uživateli?
Jak umožňuje sdílení dat?

Personalizace

Jsou možné různé úrovně náročnosti podle individuálních dovedností žáků?
Může se rozvíjet kreativita učitele nebo žáka uzpůsobováním aplikace pro jeho potřeby?

Víceúčelovost

Je možné využít aplikaci opakovaně pro různé aktivity a úkoly?

1. ChemTube

Aplikace ChemTube nabízí interaktivní animace, které uživatelům pomáhají pochopit struktury, vazby a reakce organické chemie. Uživatel může v rámci jednoho tématu přepínat mezi různými modely sloučenin či orbitalů a spouštět animace znázorňující průběh chemických reakcí. Většina reakcí patří do organické chemie a obsahem přesahuje středoškolské učivo. Ve výuce je možné aplikaci zařadit také k některým tématům obecné chemie, kdy žákům učitel představuje tvary orbitalů, vazby nebo tvar molekul.

Aplikace je členěna na dvě části: Organické reakce a Struktura a vazby. Zpracovaných reakcí je více než 150 a většina z nich obsahem přesahuje středoškolské učivo. Jsou rozděleny do 21 témat, která obsahují další podtémata. Členění tak umožňuje snadno najít konkrétní typ reakce. Část Struktura a vazby obsahuje 11 témat dále členěných na podtémata. Kromě úvodu do organických struktur si žák může prohlédnout například atomové nebo molekulové orbitaly, seznámit se s teorií Odpuzování elektronových párů valenční sféry (VSEPR), nebo se zabývat stereochemií.

Po spuštění aplikace se zobrazí úvodní stránka, která je zároveň tutoriálem a uživateli vysvětluje, jak s interaktivními objekty pracovat (obrázek č. 1). Nápověda je velmi stručná a jednoduchá. Ovládání si uživatel může vyzkoušet na reakci nukleofilní substituce. Není potřeba složitějšího vysvětlování, protože aplikace nenabízí tolik funkcí a je tak snadné i bez tutoriálu s ní dobře pracovat.

Po výběru tématu se otevře stránka, na které je nejvýraznější okno s interaktivním objektem (obrázek č. 2). V případě části Struktura a vazby se jedná většinou o model molekuly. S objektem je možné otáčet použitím dvou prstů, zvětšovat ho (tlačítko „Zoom“), měnit pozadí (tlačítka „black“, nebo„white“), nechat model rotovat (tlačítko „Spin“), případně měnit typ modelu či zobrazovat další prvky. Počet možných operací se liší mezi tématy. Na stránce je někdy umístěn také stručný text popisující problematiku a informace, co vše lze v interaktivním poli zobrazit a jak s objektem pracovat. Pro lepší představu práce s modely je uveden příklad na tématu Dipóly a rozložení nábojů na povrchu malých polárních molekul.

Nahoře na stránce jsou uvedeny údaje o tom, jak se značí elektronově bohaté a elektronově chudé oblasti. Pod textem je umístěno okno s kuličkovým modelem acetonu. Kromě výše zmíněných ovládacích prvků lze zobrazit dipólový moment molekuly anebo dipólové momenty všech vazeb. Dále je možné zobrazit mapu elektrostatického potenciálu molekuly a to dvěma způsoby: buď neprůhledně, nebo průhledně (tlačítko „Translucent“), kdy je skrz povrch vidět model acetonu. Dále je možné zobrazit nejvyšší obsazený molekulový orbital HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital), nebo nejnižší neobsazený molekulový orbital LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital). Poslední možností je zobrazení hodnot parciálních atomových nábojů všech atomů molekuly (v tomto případě se model pro lepší přehlednost změní na drátový). Molekulu acetonu je možné vyměnit za další malé polární molekuly, jejichž nabídka je umístěna pod interaktivním oknem. Úplně nejníže na stránce je číslo kapitoly, které umožňuje propojení s webovými stránkami aplikace. Pokud si uživatel vybere část Organické reakce, okna jsou rozvržena podobně jako u části Struktura a vazby. Navíc je většina témat doplněna o rovnici chemické reakce, na které uživatel může označit výchozí látky, šipku znázorňující směr reakce, nebo produkty. Podle toho se pak v interaktivním poli mění modely. Po označení šipky v interaktivním poli probíhá animace, kdy je nejprve šipkami naznačen směr přesunu elektronů a následně dojde k přeměně výchozích látek na produkty. I při probíhající animaci je možné s modely otáčet a pozorovat zánik vazeb a vznik nových z různých úhlů pohledu.

Práci s ChemTube3D znesnadňuje rozvržení okna aplikace, protože obsah není přizpůsoben velikosti obrazovky a obrazovka se nedá zvětšovat, či zmenšovat dvěma prsty. Někdy je interaktivní prvek dole na stránce, jindy je potřeba zase okno posunout doleva, nebo doprava pro jeho zobrazení. Velikost lze měnit pouze u interaktivních objektů, a i to je omezeno jen na dvě, v některých případech na tři velikosti. Problém je také v zobrazení obsahu aplikace a výběru mezi tématy. Po kliknutí na jedno z témat se zdánlivě nic neděje, teprve po posunutí obrazovky doleva uživatel zjistí, že se otevřela nabídka podtémat. Ze začátku právě z těchto důvodů činilo obtíže najít na stránce vše potřebné pro práci s objekty a celkově se v aplikaci zorientovat. Po zaslání zpětné vazby ohledně nepřívětivého grafického rozhraní přišla odpověď, že se aktuálně na odstranění problému pracuje a snad bude s další aktualizací již vše vyřešeno. Do té doby je možné si témata pro lepší zobrazení otevřít na webových stránkách www.chemtube3d.com/clayden/123 tak, že číslo „123“ je nahrazeno číslem příslušné kapitoly. Ne vždy se to však tímto způsobem podařilo. Například ve výše uvedeném příkladu tématu Dipóly a rozložení nábojů číslo kapitoly neodpovídalo číslu kapitoly na webové stránce. Podle navigace mezi kapitolami však nebylo těžké na osobním počítači nalézt odpovídající stránku.

Aplikace se spouští rychle a u jednoduchých funkcí nebyla zaznamenána prodleva v reakcích aplikace. U složitějších modelů nebo funkcí (například skládání molekuly myoglobinu) se animace načítá neúměrně dlouho a také při přepínání mezi jednotlivými modely reaguje pomaleji. Aplikace ale nikdy při používání „nespadla“.

V aplikaci byly také nalezeny grafické chyby. V některých tématech interaktivní okno není zobrazováno správně, protože nelze načíst potřebný soubor. Proto není možné zobrazit například princip Radikálové cyklizační reakce, aplikace místo modelů zobrazí chybovou zprávu (obrázek č. 3). Nahlášení problému v době odevzdání práce (července, 2020) zůstalo bez odezvy.

Hodnocení aplikace je shrnuto v tabulce č. 2.

chemtube3D
Obrázek č. 1: Aplikace ChemTube tutorial

chemtube3D
Obrázek č. 2: Aplikace ChemTube interaktivní okno

chemtube3D
Obrázek č. 3: Aplikace ChemTube Chybové hlášení

Tabulka č. 2 – Hodnocení aplikace ChemTube


Parametr

Zvážení parametru

Technické parametry

Uživatelská přívětivost

Aplikace je v anglickém jazyce. První stránka obsahuje návod, jak s aplikací pracovat, další možnosti ovládání jsou ještě popsaná v jednotlivých kapitolách. Seznámení s aplikací komplikuje jen rozvržení okna, které nesedí velikosti obrazovky a rozvržení interaktivních prvků je nepřehledné. Ze stejného důvodu je obtížná orientace v tématech v jinak přehledném obsahu.

Účty a registrace

Aplikace nevyžaduje registraci.

Bezpečnost

Aplikace nepožaduje přístup do žádných složek ani k jiným údajům v zařízení. Pokud si uživatel založí účet, což lze pouze při použití webových stránek, nebo pro přidání komentáře k aplikaci, nejsou žádná data, která uživatel při registraci zadá, poskytovaná třetím stranám. Navíc může uživatel požádat o výpis dat, která o něm byla nashromážděna a také požádat o jejich smazání. Aplikace také není propojena s žádnými sociálními sítěmi.

Limity využití

Aplikace se spouští rychle a u většiny témat také funguje bez prodlev. U složitějších funkcí nebo větších modelů se načítají objekty v interaktivním okně několik vteřin. Aplikace při stažení vyžaduje alespoň 89 MB paměti, při používání se množství paměti, které v mobilním telefonu aplikace využívá, zvýší jen o několik stovek kB. Aplikace bez problémů funguje i offline.

Cena

Aplikace je zcela zdarma.

Pedagogické parametry

Výukové cíle a výstupy

Pochopení principů mechanismů v chemických reakcích. Získání představy o orbitalech, vazbách a tvarech molekul.

Kvalita obsahu

Obsah aplikace je fakticky i terminologicky správný.

Vhodnost

Aplikace je vhodná pro žáky střední školy a studenty vysoké školy.

Autenticita

Obsah je vhodný pro získání a upevnění reálné představy mechanismů, které v chemických reakcích probíhají. Tyto základy lze pak dále rozvíjet a konkrétní chemické reakce propojovat s běžným životem. Aplikace ale takové příklady z praxe nenabízí.

Jazyková náročnost

Stěžejní část obsahu je na interaktivních animacích, nikoliv na textech. Učitelům a žákům středních škol by anglický jazyk neměl bránit v užívání aplikace.

Kolaborace

Uživatel nevytváří v aplikaci data, která by bylo možné sdílet. Není možné propojení s dalšími uživateli aplikace.

Personalizace

Témata jsou poskládána od jednodušších mechanismů po náročnější a komplexnější reakce. Uživatel může opakovaně přehrávat animaci a prohlížet z více stran.
Kreativitu žáka aplikace spíše nerozvíjí.

Víceúčelovost

Aplikaci je možné využívat opakovaně pro různá témata a úkoly.

2. Chemie hrou

Aplikaci, jež lze stáhnout zdarma, vytvořil v roce 2016 Martin Hofbauer. „Hra je určena pro 8. Ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Můžete si zde procvičit orientaci v PSP, zlepšit se v názvosloví některých anorganických sloučenin, nebo si lépe zapamatovat názvy všech prvků.“  Aplikace nevyžaduje žádná oprávnění, stažení a instalace probíhají rychle a není problém ani při spuštění. V paměti telefonu tvoří asi 44,5 MB a toto číslo se v průběhu užívání aplikace zvýšilo o 1 MB. Aplikace je dostupná pouze v českém jazyce.
Po otevření aplikace se nejprve na několik vteřin zobrazí informace, viz citace v úvodu odstavce, a následně dochází k přesměrování na hlavní stránku, která obsahuje nabídku tří her: Padání, Pexeso a Snake (obrázek č. 4). Kromě toho je možné z hlavní nabídky ztlumit zvuky aplikace, kliknutím na ikonu otazníku zobrazit další informace a kontakt na autora, nebo sledovat nejvyšší skóre dosažené v jednotlivých hrách. Poslední funkcí, kterou aplikace nabízí je Quiz, u kterého je doplněno, že se zatím jedná o verzi beta.
První z nabízených her je Padání (obrázek č. 5). V úvodu se objeví stručně popsaný princip hry včetně toho, jaké znalosti si žáci hraním osvojují. Kliknutím na ikonu šipky se hra spustí. Úkolem hráčů je do misky v dolní části obrazovky zachytit všechny prvky, které se spouští dolů z horní části a splňují určité kritérium. Hra například zadává zachycení prvku, který patří do bloku p, nebo který má nižší protonové číslo než 38. Po zachycení správného prvku se kritérium změní. Miska na zachytávání letících prvků se ovládá dotykem obrazovky v levé nebo pravé části obrazovky podle směru, kterým se má miska pohybovat. Intuitivnější by bylo pohybovat přímo se samotnou miskou, takže při prvním hraním dělalo problémy si na ovládání zvyknout a zjistit, jak s objektem pracovat.
Ve hře Pexeso hráči hledají správné dvojice karet. V tomto případě dvojici tvoří název sloučeniny a její chemický vzorec. Při nalezené dvojici se pozadí hry zbarví zeleně a dvojice zmizí, v opačném případě se pozadí zbarví červeně. Hra nesedí na velikost obrazovky, takže v levé části obrazovky se nezobrazí celé karty a někdy je obtížné přečíst, jaký je jejich obsah (obrázek č. 6).
Poslední nabízenou hrou je Snake, česky Had (obrázek č. 7). Ve hře se fixuje znalost symbolů různých prvků. Na obrazovce se pohybuje had, kterého hráč ovládá tak, aby snědl prvek, jehož název je uveden v horní části obrazovky. V hracím poli je na výběr několik značek různých prvků, je tedy třeba vybrat správný. Postupně se jejich počet zvyšuje. Hráč se může až dvakrát splést, pokud se splete potřetí, hra končí a objeví se správné řešení. Opět není ovládání uživatelsky příjemné a je třeba si na něj zvyknout. Dotykem na obrazovku se totiž had začne otáčet buď na jednu, nebo na druhou stranu podle toho, zda se hráč dotkne v pravé nebo levé části obrazovky. Uvolněním dotyku se had přestane otáčet a pohybuje se rovně.
Poslední funkcí aplikace je Quiz. Jak je psáno výše, je ve verzi beta. Autor aplikace uvádí, že chybí ještě velké množství otázek, na kterých pracuje. V levé části obrazovky je zaškrtnutím příslušných okýnek možný výběr témat, která chce uživatel procvičovat. Poklepáním na ikonu šipky se pak spustí testové otázky. K úvodní otázce je na výběr ze čtyř odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Vybráním správné odpovědi se pozadí zbarví zeleně a objeví se nová otázka, v opačném případě se zbarví červeně a hráč musí dál hledat správnou odpověď. Testové otázky se řadí zcela náhodně a opakují se i ty, které již byly zodpovězeny. Dokud uživatel neklikne na ikonu domečku, která ho vrátí do hlavní nabídky, otázky se stále objevují. Quiz navíc obsahuje možnost přidat vlastní otázky do databáze, to se ale nakonec nepodařilo, protože i přes zapnuté internetové připojení a úplné zadání otázky včetně odpovědí se objeví hlášení, že došlo k chybě.
Hry i Quiz mají velmi jednoduchou grafiku, která v dnešní době nemůže konkurovat profesionálním aplikacím a žáky tak nemusí zaujmout. Ovládání her je potřeba si nejprve zažít, protože není intuitivní, a ačkoliv aplikace nabízí tři typy her, každá z nich je velmi jednouchá a po několika minutách omrzí. Otázek v Quizu zřejmě není mnoho, protože ze zodpovězených 30 otázek bylo 20 zobrazeno opakovaně, některé až čtyřikrát.
Hodnocení aplikace je shrnuto v tabulce č. 3.

Chemie hrou
Obrázek č. 4: Aplikace Chemie hrou hlavní stránka

Chemie hrou
Obrázek č. 5: Aplikace Chemie hrou Padání

Chemie hrou
Obrázek č. 6: Aplikace Chemie hrou Pexeso

Chemie hrou
Obrázek č. 7: Aplikace Chemie hrou Snake

Tabulka č. 3 – Hodnocení aplikace Chemie hrou


Parametr

Otázky pro zvážení parametru

Technické parametry

Uživatelská přívětivost

Aplikace je dostupná jen v českém jazyce. Navigace na hlavní stránce je přehledná. Hry neobsahují návod a tak si uživatel na principy her musí přijít sám. Může trvat i několik minut, než si osvojí herní mechanismy.

Účty a registrace

Aplikace nevyžaduje registraci uživatele.

Bezpečnost

Aplikace nesbírá žádná data o uživatelích. Není možné se skrz ni připojit na sociální sítě, nebo se dostat k nevhodnému obsahu pro děti. Aplikace nevyžaduje udělení žádného přístupu k údajům v telefonu.

Limity využití

Aplikace se spouští rychle, stejně tak i funguje. V mobilním telefonu zabírá 45,5 MB paměti v úložišti. Nevyžaduje připojení k internetu, není možné z ní exportovat, nebo do ní importovat žádná data.

Cena

Aplikace je zcela zdarma.

Pedagogické parametry

Výukové cíle a výstupy

Žák si v aplikaci zopakuje názvosloví prvků a anorganických sloučenin, procvičí si orientaci v periodické soustavě prvků.

Kvalita obsahu

Aplikace neobsahuje faktické chyby.

Vhodnost

Aplikace je obsahově vhodná pro žáky 8. A 9. Tříd ZŠ a odpovídající ročníky nižšího stupně víceletého gymnázia, nebo žáky SŠ. Graficky a stylem hry odpovídá spíš nižšímu stupni ZŠ.

Autenticita

Obsah není propojen s praxí.

Jazyková náročnost

Český jazyk

Kolaborace

Uživatel nevytváří v aplikaci data, která by bylo možné sdílet. Není možné propojení s dalšími uživateli aplikace.

Personalizace

Hry jsou všechny v předem nastavené úrovni obtížnosti. Výběr obsahu her je náhodný. Aplikace neumožňuje individualizaci.

Víceúčelovost

Princip her je jednoduchý, často se opakuje zadání. Aplikace není určena pro opakované dlouhodobé užívání.

3. Mechanisms

Při výuce základních reakcí organické chemie, může učitel využít aplikaci Mechanisms, ve které žáci v rámci krátkých lekcí přesouvají elektrony mezi atomy nebo modely molekul a tak tvoří nové vazby, čímž procvičují mechanismy průběhu chemických reakcí.
Výrobci aplikaci označují za „interaktivní nástroj organické chemie k učení a procvičování reakčních mechanismů.“ Mechanisms lze stáhnout zdarma z obchodu Google Play v základní verzi. Kompletní verzi je možné si po instalaci aplikace dokoupit. Následující informace vychází z využívání bezplatné verze aplikace.
Pro spuštění aplikace je potřeba vytvoření účtu. K němu je potřeba zadat emailovou adresu, heslo, křestní jméno a příjmení. Vytvoření účtu zároveň vyžaduje připojení k internetu. Ihned po zaregistrování a přihlášení se spustí upoutávka, která ukazuje základní prvky aplikace. Uživatel zůstává trvale přihlášen i po uzavření aplikace a aplikaci je možné spustit i bez přístupu k internetu.
Po spuštění a přihlášení do aplikace se objeví nabídka témat, které je možné procvičit (obrázek č. 8). V nabídce je také tutoriál „How to play“, který velmi jasně a jednoduše provede uživatele ovládáním aplikace. Ten je dále rozdělen na podtémata, takže uživatel může snadno najít návod na ovládání konkrétního prvku, se kterým má problém.
V hlavním menu aplikace má uživatel na výběr z těchto témat: základy, substituční a eliminační reakce, kyslíkové funkční skupiny, π-elektronové systémy. Každá z vybraných kapitol dále obsahuje úzce zaměřené podkapitoly na konkrétní mechanismy organických reakcí. Lekce na vybrané téma jsou řazeny za sebou postupně od jednodušších úkolů po složitější. Je možné některé lekce přeskočit, nebo se jim věnovat v různém pořadí, což se ale při užívání aplikace ukázalo spíše nevhodné, protože bylo někdy nutné vrátit se na začátek pro plné pochopení vysvětlovaného tématu. Při výběru lekcí se u těch, které již byly dokončené, objeví vlevo dole příslušný počet hvězdiček, které žák při plnění úkolu získal.
Pokud si žák vybere lekci, může ji spustit stisknutím tlačítka “OK“. Ještě před tím, lze využít dalších dvou tlačítek. První z nich je vlevo dole a otevírá stručné informace o tom, co přesně je třeba v lekci udělat pro její splnění. Druhé tlačítko je naopak vpravo dole a otevírá názorné video, které žáky do tématu uvede. Pro jeho spuštění je ale nutný přístup k internetu. Obojí se může zdát nadbytečné, protože úvodní obrázek v lekci pomocí zahnutých šipek naznačuje pohyb elektronů, ke kterému v reakci dochází (obrázek č. 9). 
Plnění lekcí je interaktivní. Na obrazovce se objevují molekuly nebo ionty a je třeba mezi nimi vytvořit vazbu přesouváním elektronů. Například první lekce ukazuje terciární karbokation a vedle něj ion I-. Žák musí nejprve poklepáním na jodidový anion zobrazit elektronové páry. Pak přetažením jednoho elektronového páru na kladně nabitý uhlík druhé částice vytvořit vazbu za vzniku molekuly (obrázek 10 a 11). Je možné si vybrat jakýkoliv elektronový pár jodidového aniontu. Pro přehlednost jsou methylové skupiny na terciárním karbokationtu zastoupeny jen uhlíky. Po poklepání na jednotlivé atomy lze ale zobrazit připojené vodíky tak, aby nedocházelo k chybné představě strukturního vzorce. Nelze přesouvat kladný náboj. Lze však přesouvat prvky blíže k sobě nebo dokonce přes sebe, to ale nevede ke vzniku vazby. Žáci jsou tak v lekci vedeni k tomu, že nové vazby se vytváří jen přesuny elektronů. Po dokončení úkolu se objeví v pravém dolním rohu obrazovky tlačítko “Goal Achieved“, kterým lze zobrazit celkové skóre úlohy znázorněné jednou až třemi hvězdičkami a krátký popis toho, co žák v dané úloze udělal. Úlohu lze z tohoto okna znovu spustit („Restart“), případně se vrátit zpět do výběru lekcí („Puzzle“), nebo pokračovat na lekci následující („Next Level“).
V dalších lekcích lze také přesouvat elektrony mezi jednotlivými vazbami. I po dokončení úkolu je možné v lekci dál setrvat a posouvat elektrony v rámci molekuly dál. Hodí se to například při vysvětlení resonanční struktury, kdy lze měnit pozici elektronů mezi více uhlíky v řetězci, ačkoliv se už při prvním přesunu objeví, že je lekce zvládnutá. Při chybě se objeví hypotetická struktura vytvořené molekuly nebo iontu a elektrony se ihned samy přesunou do výchozí pozice. Navíc se na obrazovce objeví žlutý trojúhelník s vykřičníkem. Po poklepání na vykřičník se zobrazí nápověda k tomu, jak má žák dál postupovat. Vysvětlení chyby je uvedeno jen v některých případech (často u složitějších úkolů vyžadujících více kroků). Vykřičník žáka také upozorňuje na to, že vytvořil sice reálný, ale méně stabilní produkt a je třeba udělat v molekule další úpravy.
Lekce jsou postupně těžší a vyžadují více po sobě jdoucích kroků. Už při prvním úspěšném kroku, který vede na meziprodukt komplexní reakce, se může objevit tlačítko „Goal Achieved“. Za takto dokončenou lekci ale žák dostane jen nižší počet hvězdiček a informaci o tom, co udělal a co může udělat dál. V takovém případě se místo tlačítka „Next Level“ objeví možnost „Keep Playing“ (obrázek č. 12).
Ovládání aplikace neumožňuje dělat dvě výměny elektronů naráz, ale vždy postupně jeden a pak druhý přesun. To se v některých konkrétních příkladech ukázalo jako komplikace. Při takovémto postupném přesunu se objevují nesmyslné struktury, které by mohly žáky vést k chybným interpretacím meziproduktů organických reakcí. Pro lepší představu je uveden příklad s přesunem vodíkového kationtu. Při výměně elektronů, kdy dochází k přesunu vodíkového kationtu mezi sloučeninami, se může stát, že atom jedné sloučeniny tvoří vazbu s vodíkem a žák přesune elektrony z druhé sloučeniny na tento atom vodíku. Výsledkem úpravy je záporně nabitý atom vodíku tvořící vazbu se dvěma atomy (dvojvazný H-). V tuto chvíli zůstanou aktivní jen vazby a atomy, kterých se bude týkat další přesun, ostatní vazby jsou neaktivní a ztmavnou (obrázek č. 13). Aplikace tak neumožňuje nechat kation vodíku zcela volný (nevázaný k žádnému atomu) a zároveň tím dává návod k dalšímu přesunu elektronů, který by měl probíhat současně.
V některých případech na sebe lekce navazují, v jiných je třeba udělat více postupných kroků. Na začátku to může vést ke sníženému pochopení ovládání. Například v lekci „Intro 8“ žák postupnými úpravami vytvoří karbokation a choridový anion. Nelze ale přesunutím elektronů z chloridového iontu vytvořit halogenderivát alkanu. (Při snaze o takový krok se elektrony vrací zpět do původní pozice.) U jiných lekcí pak za nedotažení příkladu je žákům z celkového skóre odebrána jedna nebo dvě hvězdičky. Uvedenou situaci je možné vysvětlit tím, že autoři aplikace chtěli demonstrovat stabilitu terciárního karbokationtu anebo také snahou vysvětlit a zdůraznit princip nukleofilní adice v lekci následující. Nejedná se o nic, co by uživateli zásadním způsobem znesnadnilo užívání aplikace nebo žáky vedlo k chybě.
V bezplatné verzi aplikace je otevřen přístup pouze ke kapitole „Základy“ a v ní jen prvním 10 lekcím z každého jejího podtématu. Ostatní okruhy jsou uzamčené. Procvičovat tak lze reakce, kdy dochází jen k přesunu elektronů mezi ionty za vzniku halogenderivátů alkanů, je vysvětlen i nukleofilní atak. Dále lze procvičit přesun elektronů v rámci jedné molekuly, žáci zkoumají různé resonanční struktury. Plná verze aplikace stojí 279,99 Kč.
Hodnocení aplikace je shrnuto v tabulce č. 4.

Mechanisms
Obrázek č. 8: Aplikace Mechanisms výběr témat
Mechanisms
Obrázek č. 9: Aplikace Mechanisms úvod do lekce
Mechanisms
Obrázek č. 10: Aplikace Mechanisms přesun elektronů
Mechanisms
Obrázek č. 11: Aplikace Mechanisms dokončený přesun elektronů
Mechanisms
Obrázek č. 12: Aplikace Mechanisms zhodnocení splnění úkolu
Mechanisms
Obrázek č. 13: Aplikace Mechanisms aktivní a neaktivní vazby

Tabulka č. 4 – Hodnocení aplikace Mechanisms


Parametr

Zvážení parametru

Technické parametry

Uživatelská přívětivost

Aplikace je v anglickém jazyce. Seznámení s ní je nenáročné pomocí krátkých úkolů v tutoriálu. Aplikace je přehledná. Uživatel vybírá mezi lekcemi rozdělených do témat a podtémat podle různých typů organických reakcí.

Účty a registrace

Pro přihlášení do aplikace je nutné se přihlásit – zadat emailový účet, heslo, jméno a příjmení.

Bezpečnost

Aplikace neposkytuje žádné osobní údaje třetím stranám. Nedovoluje přihlášení uživatelům mladších 13 let. Aplikace neumožňuje přístup na sociální sítě ani veřejné sdílení dosažených výsledků. Při instalaci není vyžadován žádný přístup k žádným údajům v telefonu.

Limity využití

Aplikace se spouští a reaguje rychle. Při stažení aplikace vyžaduje alespoň 130 MB volné paměti. Při splnění všech lekcí tvoří 140 MB v úložišti telefonu. Aplikace pro přihlášení a spouštění videí vyžaduje přístup k internetu. Aplikace neumožňuje import a export dat.

Cena

Aplikace je zdarma v základní verzi. Plná verze stojí 279,99 Kč.

Pedagogické parametry

Výukové cíle a výstupy

Žák si osvojí mechanismy organických reakcí.

Kvalita obsahu

K chybné interpretaci může vést rozmístění vodíků kolem centrálního atomu, které je náhodné a mění se, jak uživatel s molekulou pohybuje. Další výjimečné nepřesnosti jsou způsobeny stylem zpracování úkolů. Aplikace ale neobsahuje chyby, které se týkají výchozích látek a produktů reakcí.

Vhodnost

Aplikace je určena pro žáky střední školy.

Autenticita

U reakcí chybí jejich propojení s běžným životem. Aplikace slouží především k pochopení mechanismů reakcí. Tyto znalosti je pak ale třeba dále rozvíjet a propojit s praxí.

Jazyková náročnost

Tutoriál k úkolům je pomocí obrázků a animací, úkoly neobsahují velké množství textu.  Učitelům a žákům by neměl anglický jazyk na této úrovni komplikovat užívání aplikace.

Kolaborace

Uživatel nevytváří v aplikaci data, která by bylo možné sdílet. Není možné propojení s dalšími uživateli aplikace.

Personalizace

Lekce jsou poskládány od těch méně náročnějších, které jsou dále rozvíjeny o složitější úkoly. Žák může postupovat vlastním tempem a k úkolům v minulých lekcích se opakovaně vracet. Oceněn je i za část postupu.

Víceúčelovost

Po dokončení všech lekcí kromě prohlížení a opakování nelze aplikaci použít k dalším úkolům.

4. Funkční skupiny

Aplikace funkční skupiny nabízí prostřednictvím jednoduchých úkolů procvičení pojmenování funkčních skupin objevujících se v organických molekulách.
Aplikace je dostupná v českém jazyce, nevyžaduje žádná oprávnění a spuštění a užívání je velmi rychlé, bez prodlev nebo záseků. Poslední aktualizace proběhla v roce 2018. Při stažení má velikost 25 MB, po úplném zvládnutí všech úkolů se tato hodnota zdvojnásobí.
Po otevření aplikace se zobrazí hlavní stránka, která slouží jako rozcestník mezi tématy, jež může uživatel procvičovat (obrázek 14). Témata jsou rozdělena na: snadné, obtížné, biomolekuly, všechny skupiny. Každé z témat pak po rozkliknutí obsahuje 7 různých způsobů, jakými lze látku procvičit. Kromě toho hlavní stránka obsahuje také možnost hodnocení aplikace, nastavení (zvuku, jazyka, smazání postupu) a nabídku dalších chemických aplikací ke stažení.
Jak je popsáno v předchozím odstavci, po otevření kteréhokoliv tématu se zobrazí nabídka různých her, testů a jiných pomůcek pro procvičení vybrané látky.  Prvním z nich jsou „Otázky s více odpověďmi“. Po otevření této možnosti se zobrazí test, ve kterém je třeba vybrat správný vzorec k názvu molekuly v zadání. Při zvolení správné varianty se vybrané políčko zbarví zeleně a objeví se další molekula, nebo typ molekuly (např. močovina, amin). Při špatně zvolené odpovědi se vybrané políčko podbarví červenou barvou a zmizí jedno ze tří srdíček. Test končí, když všechna tři srdíčka zmizí, nebo hráč úspěšně zodpoví 30 otázek.
Podobným typem procvičování je také test s názvem „Šest“. Liší se od popsaného principu tím, že v nabídce nejsou čtyři různé odpovědi, ale jak je z názvu patrné, je jich šest. Poslední variací na tento test je hra s názvem Hra o čas. Je opět v principu shodná s Otázkami s více odpověďmi s tím rozdílem, že na celý test je pouze jedna minuta, za špatnou odpověď se navíc čas zkracuje (obrázek č. 15).
Dalšími možnostmi, jak látku procvičit jsou „Kvíz lehký“ a „Kvíz těžký“. Liší se obtížností zadaných molekul. Princip procvičování je takový, že se zobrazí molekula nebo skupina molekul, uživatel pak z nabídky písmen sestavuje název typu zobrazených molekul např. alken, ether, alkohol, fenol (obrázek č. 16). 
Předposledním typem procvičení jsou „Výukové kartičky“. Na displeji se zobrazují různé typy molekul a uživatel pomocí tlačítka „zobrazit odpověď“ může odhalit, o jaký typ sloučeniny se jedná. Pak pomocí smutného nebo veselého smajlíka může označit, zda odpověď znal, nebo ne (obrázek č. 17). Ty, které neznal, se pak dále mohou objevit ve výukových kartičkách.
Poslední v nabídce je „Tabulka“. Ta obsahuje přehled všech typů sloučenin procvičovaných v daném tématu seřazených podle abecedy. Uživatel se tak rychle může rychle zorientovat a najít potřebnou skupinu, u níž si není jistý jejím vzorcem.
Obtížností je aplikace spíše pro střední školy a vysoké školy. Téma „Snadné“ obsahuje funkční skupiny v rozsahu probíraném na středních školách. Z těch nadstavbových procvičuje například laktony a ketaly. Téma „Obtížné“ už svým rozsahem nezapadá do látky středních škol a hodí se spíš při přípravě na vysokou školu nebo při jejím studiu. V tématu „Biomolekuly“ se objevují jak molekuly probírané na střední škole (peptid, nukleová kyselina, sacharid), tak ty, se kterými se studenti setkají spíš až na vysoké škole (makrolid, prostaglandin, triterpenoid).
Graficky je aplikace ztvárněna jednoduše, což je při užívání spíš výhodou, protože se v ní hráč snadno zorientuje. Ačkoliv aplikace neobsahuje žádný návod, ovládání a využívání je zcela intuitivní a po celou dobu užívání se neobjevil žádný problém s řešením jednotlivých úkolů.
Hodnocení aplikace je shrnuto v tabulce č. 5.

Funkční skupiny
Obrázek č. 14: Aplikace Funkční skupiny hlavní stránka
Funkční skupiny
Obrázek č. 15: Aplikace Funkční skupiny Hra o čas
Funkční skupiny
Obrázek č. 15: Aplikace Funkční skupiny Kvíz lehký
Funkční skupiny
Obrázek č. 17: Aplikace Funkční skupiny výukové kartičky

Tabulka č. 5 – Hodnocení aplikace Funkční skupiny


Parametr

Otázky pro zvážení parametru

Technické parametry

Uživatelská přívětivost

Aplikace je dostupná v českém jazyce. Neobsahuje nápovědu, ale naučit se s aplikací pracovat není časově náročné, většina úkolů jsou různé testové otázky. Uživatel se snadno v nabídce na hlavní stránce zorientuje.

Účty a registrace

Aplikace nevyžaduje registraci uživatele.

Bezpečnost

Aplikace nesbírá žádná data o uživateli. Nelze se skrz ni propojit na sociální sítě, nebo dostat k nevhodnému obsahu pro děti. Aplikace nevyžaduje přístup k žádným údajům v telefonu.

Limity využití

Aplikace se rychle spouští a stejně rychle také funguje. V mobilním zařízení při splnění všech úkolů zabírá téměř 50 MB. Funguje zcela offline. Není možné z ní exportovat, nebo do ní importovat data.

Cena

Aplikace je zcela zdarma.

Pedagogické parametry

Výukové cíle a výstupy

Žák si procvičí funkční skupiny v organické chemii a některé biomolekuly.

Kvalita obsahu

Aplikace neobsahuje faktické chyby.

Vhodnost

Aplikace je určena pro žáky středních škol a škol vysokých.

Autenticita

U funkčních skupin i biomolekul chybí jejich propojení s běžným životem. Aplikace slouží především k zapamatování si různých organických struktur a některých biomolekul. Tyto znalosti je pak ale třeba dále rozvíjet a propojit s praxí.

Jazyková náročnost

Český jazyk

Kolaborace

Uživatel nevytváří v aplikaci data, která by bylo možné sdílet. Není možné propojení s dalšími uživateli aplikace.

Personalizace

Je možné si při procvičování funkčních skupin zvolit mezi úrovní „snadné“ a „obtížné“. Také je možné si vybírat z různých typů úkolů. Žák, kterému úkoly dělají obtíže, může využít výukových kartiček a přehledné tabulky molekul.

Víceúčelovost

Aplikaci je možné využívat opakovaně, obsahuje velké množství molekul. Po osvojení znalostí už úkoly nejsou pro žáky výzvou a není třeba dál procvičovat látku.

5. KingDraw Chemical Structure Editor

Učebnice jsou omezené pouze na dvojrozměrný (2D) vizualizaci objektů. Překročení těchto limitů umožňují právě některé moderní technologie, čehož využívají autoři softwarů na trojrozměrný (3D) vizualizaci objektů. Dnes je možné žákům ukázat prostorové modely, které si dříve museli učitelé buď sami vyrobit, nebo se spokojit s jejich převedením do 2D prostoru. Vizualizace 3D struktur modelů je relativně náročná na výkon zařízení, na kterém modely zobrazujeme. V současnosti však mobilní telefony potřebného výkonu dosahují a je tedy možné je využít pro práci s 3D strukturami. Jedním z popisovaných prohlížečů molekul je aplikace KingDraw. „Aplikace je volně dostupný editor pro kreslení chemických struktur, který uživatelům umožňuje načrtnout molekuly, reakce, objekty a mechanismy organické chemie. Uživateli umožňuje předpovídat vlastnosti, pojmenovat chemické struktury podle systematického názvosloví IUPAC, zobrazit 3D struktury, aj."  Aplikace je zcela zdarma a byla vyvinuta právě pro využití na mobilních telefonech. Je možné ji spustit na zařízeních s OS Android (tuto verzi získáme na Google Play) nebo iOS (tuto verzi získáme na AppStore).  V roce 2018 byla spuštěna verze pro PC. Rozdíl od mobilní verze je především ve velikosti okna, ve kterém se provádí úpravy, což je dáno různým rozměrem obrazovky PC a mobilního telefonu. Nebyly nalezeny žádné rozdíly v množství funkcí, které by PC verze nabízela nad rámec mobilní verze. Navíc se jedná o beta verzi, takže software je ještě ve vývoji a uživatel může předpokládat výskyt chyb. Pro znázornění chemických struktur na PC tak lze doporučit spíše již ověřené programy, které fungují bez problémů, mají více funkcí a lépe využívají potenciál stolních počítačů.
Aplikace při spuštění požaduje povolení k přístupu do úložiště telefonu. Bez udělení tohoto povolení není možné aplikaci spustit. Dále vyžaduje přístup k uskutečnění a správě telefonních hovorů, tento požadavek lze ale odmítnout a aplikace je i přesto plně funkční. Telefonní číslo je vyžadováno při připojení na úložiště Cloud, kde uživatelé sdílí mezi sebou vytvořené materiály. Pokud uživatel jakýkoliv z přístupů povolí, lze ho později vypnout jen v nastavení telefonu.
Aplikace obsahuje detailní návod k funkcím, které nabízí, včetně ukázkových animací. Návod lze zobrazit, jen pokud je dostupné internetové připojení. Ovládání aplikace je ale velmi intuitivní a uživatel se v základních funkcích může bez problému zorientovat i bez využití nápovědy. Kreslení molekul je zjednodušeno nabídkou několika šablon např. benzen, cyklopentadien, nebo cyklopropan. Lze také využít nabídku různých funkčních skupin, kterou lze doplnit o další, které si uživatel sám vytvoří. Další funkce zase ulehčují zakreslení delších uhlovodíkových řetězců (obrázek č. 18). S pomocí klínků nebo šrafovaných vazeb je možné vyznačit, kam která z vazeb směřuje. Taktéž je možné barevně vyznačit různé části molekuly, vkládat text nebo šipky znázorňující reakce nebo reakční mechanismy.
Do vytvářených sloučenin lze přidávat jakékoliv chemické prvky, které si vybereme po otevření periodické tabulky prvků. Vkládají se tak, že na místo, kam je chceme v molekule umístit, dáme nejprve uhlík, který pak daným prvkem „nahradíme“. Stejného výsledku lze dosáhnout i jiným způsobem. Po označení skupiny atomů uživatel otevře textový editor a vybrané prvky v něm jednoduše přepíše.
Pokud aplikace nalezne ve vzorci chybu ve vaznosti prvků, prvek označí červeným rámečkem. Způsob, jakým se budou chyby zobrazovat, je možné v nastavení změnit. Dusík, ke kterému jsou vázány 4 atomy, je tak vyhodnocen jako chybný a nelze strukturu sloučeniny zobrazit ve 3D. Aplikace tento problém již vyřešila možností zavedení náboje na jednotlivé atomy. Není tedy problém vytvořit například amonný kationt a zobrazit ve 3D.
Zajímavé pro výuku je převedení chemického vzorce do 3D struktury (obrázek č. 19 a 20). Označíme molekulu nebo její část, která se zobrazí v novém okně jako kuličkový model. S molekulou je pak možné otáčet anebo ji přiblížit, či oddálit.
Vytvořené sloučeniny můžeme pojmenovat. Lze si vybrat, zda dopíšeme název sloučeniny sami, nebo využijeme další funkci, kterou je pojmenování sloučeniny podle doporučení IUPAC. Vytvoření názvu trvá několik sekund a platí, že čím složitější molekula, tím delší je prodleva. Dále lze zobrazit sumární vzorec, molární hmotnost, hmotnostní zastoupení jednotlivých prvků v molekule aj.
Jak již bylo psáno výše, bez poskytnutí telefonního čísla není možné sdílet soubory mezi sebou nebo mezi telefonem a počítačem. Úložiště Cloud je totiž jediný způsob, jakým lze exportovat data z mobilního telefonu. Data se exportují ve formátu .KING, .Mol, .CDX, nebo .PNG. Kromě formátu .KING ztrácí některé své vlastnosti, nebo dokonce některé chemické prvky ze struktury sloučeniny.  Pro úplné doplnění je třeba zmínit ještě jeden způsob exportu dat. Tím je uložení vytvořeného chemického vzorce do Galerie v mobilním telefonu. Nicméně, obrázek se vždy ukládá ve formátu .JPG. Takto označené soubory již nelze znovu v aplikaci KingDraw otevřít a upravit.
Aplikace se stále vyvíjí a autoři se starají nejen o její udržení, ale také o vylepšení některých funkcí. Na začátku roku 2019 se v aplikaci vyskytly některé problémy se zobrazováním 3D struktur chirálních sloučenin a též problémy s vizualizací molekul s čtyřvazným dusíkem. Od té doby došlo dvakrát k aktualizaci aplikace (v květnu a v říjnu 2019) a nahlášené problémy byly vyřešeny. Při poslední aktualizaci byly opraveny některé nepřesnosti ve 3D struktuře vybraných sloučenin, usnadnění otáčení molekul a jejich zrcadlové překlápění, zavedení názvosloví podle pravidel IUPAC, optimalizaci nástrojů souvisejícími především se sdílením dokumentů a vyřešení problémů, které se objevovaly u vyšších verzí OS Android. Při zaznamenání nepřesností, chyb, nebo absence některé funkce je možné přímo v aplikaci otevřít nabídku „Suggestions“ a poslat návrh na zlepšení včetně doplňujících obrázků.
V případě této aplikace je potřeba více rozvést bezpečnost při jejím používání. Aplikace po registraci ke členství KingDraw získává data o připojení k internetu, emailovou adresu, telefonní číslo, přístup k poloze zařízení, ale i další. V dokumentu Zásady ochrany soukromí je uvedeno, že osobní údaje nejsou poskytovány jiným organizacím, kromě společnosti KingDraw, pokud není sdílení některých údajů vyžadováno zákonem. Zároveň je také uvedeno, že přístup k poloze může být poskytován i dalším osobám či organizacím. Z aplikace se lze přímo přihlásit na dvě sociální sítě: WeChat a QQ, přes která je možné sdílet data vytvořená v KingDraw. První z nich (nejrozšířenější sociální síť v Čínské lidové republice) vyžaduje přístup k poloze zařízení. Z recenzí na Google Play vyplývá, že není spolehlivá, často padá, uživatelé se někdy nemohou ke svým účtům přihlásit.  Druhá z nich není dostupná v Českém jazyce, přístup na ni je podmíněn zaplacením členského poplatku.
Aplikaci KingDraw je možné používat bez registrace a bez vstupu na sociální sítě. Žáky ale učitel nemůže plně uhlídat a oni tak několika neuváženými kroky mohou vystavit své údaje nebezpečí zneužití.
Hodnocení aplikace je shrnuto v tabulce č. 6.

KingDraw Chemical Structure Editor
Obrázek č. 18: Aplikace KingDraw usnadněné kreslení uhlovodíkových řetězců
KingDraw Chemical Structure Editor
Obrázek č. 19: Aplikace KinkgDraw převedení sloučeniny do 3D modelu
KingDraw Chemical Structure Editor
Obrázek č. 20: Aplikace KingDraw model sloučeniny

Tabulka č. 6 – Hodnocení aplikace KingDraw Chemical Structure Editor


Parametr

Zvážení parametru

Technické parametry

Uživatelská přívětivost

Aplikace je v anglickém jazyce. Nápověda je složená z krátkých animací s popisem ovládání. Nápovědu lze zobrazit jen při dostupném internetovém připojení.

Účty a registrace

Registrace je vyžadovaná pouze pro sdílení dat na úložišti Cloud.

Bezpečnost

Aplikace v porovnání s dalšími není bezpečná. Aplikace umožňuje sdílení dat přes dvě sociální sítě (WeChat a QQ). Při spuštění je vyžadován přístup k uskutečnění a správě telefonních hovorů a k fotoaparátu. Aplikace nefunguje bez přístupu k úložišti telefonu.

Limity využití

Aplikace se spouští a funguje rychle. Prodleva je jen při vytváření názvů sloučenin. Při stažení má aplikace 50 MB, při jejím využívání se toto číslo více než zdvojnásobilo. Aplikace funguje také offline. Internetové připojení je vyžadováno při sdílení dat. Data z aplikace je možné exportovat přes úložiště Cloud v několika různých formátech, nebo uložit do telefonu ve formátu .JPG.

Cena

Aplikace je zcela zdarma

Pedagogické parametry

Výukové cíle a výstupy

Aplikace znázorňuje 3D modely chemických sloučenin, čímž si žák fixuje správnou představu o rozložení atomů v prostoru.  Při sestavování molekul musí brát ohled také na vaznost prvků. Při kreslení zapojuje různé funkční skupiny a tím si je opakuje. 

Kvalita obsahu

Aplikace neobsahuje faktické chyby.

Vhodnost

Aplikace je vhodná pro žáky SŠ, kteří již mají základní znalosti organické chemie (vaznost uhlíku v organických sloučeninách, jednoduché a násobné vazby).

Autenticita

Aplikace přímo neuvádí propojení s běžným životem. Toto doplnění je na učiteli, aby kreslené molekuly žákům popsal i z hlediska užití v praxi.

Jazyková náročnost

Aplikace funguje především pomocí ikon, neobsahuje moc textu. Jediným problémem může být nápověda, která je popsána především slovně. Úroveň anglického jazyka by však pro většinu žáků SŠ neměla být problémem pro využívání aplikace.

Kolaborace

Data je možné sdílet přes úložiště Cloud. Z aplikace je přístup na dvě sociální sítě.

Personalizace

Kreslení molekul vyžaduje kromě znalostí chemických i znalosti digitální a určitou míru kreativity. Žáci mohou postupovat vlastním tempem, vytvářet molekuly, které zatím znají a později vytvářet složitější struktury. Aplikace nabízí vysokou míru individualizace.

Víceúčelovost

Aplikaci je možné využívat opakovaně pro různé aktivity a úkoly.

6. Chemical Suite

Chemical suite je aplikace, která slouží především jako pomůcka v chemii. Obsahuje užitečné funkce, jako jsou převody jednotek, kalkulačka molární hmotnosti a koncentrace, konstanty, periodická tabulka prvků a další.
Aplikace je pouze v anglickém jazyce a je dostupná ve dvou verzích. Tisíckrát stahovanější je Chemical Suite Free zcela zdarma. Plná verze (Chemical Suite No Ads) se od ní liší tím, že stojí 19,99 Kč a neobsahuje žádné reklamy. Obě verze fungují zcela offline. Žádná z funkcí nevyžaduje připojení k síti. V následujícím textu je popsána verze Chemical Suite Free.
Aplikace byla stažena během několika vteřin, aniž by vyžadovala jakékoliv oprávnění. V mobilním telefonu při stažení zabírá 10,6 MB, po půl roce využívání se tato hodnota zvýšila na 12 MB. Při práci aplikace reagovala rychle, nedocházelo k žádným zásekům nebo zdržení.
Po spuštění aplikace se zobrazí hlavní stránka, která funguje jako rozcestník dvanácti různých stránek: Periodická tabulka, vlastnosti prvků, izotopy prvků, vyhledávání prvků, kalkulačka molární hmotnosti, převod jednotek, vyčíslení chemických reakcí, plynové zákony, kalkulačka molární koncentrace, konstanty, iontový charakter a trendy v tabulce. Poslední třináctá stránka jen informuje o autorovi a datu poslední aktualizace. V nabídce stránek je kromě názvu i krátká informace o tom, co na ní nalezneme. Dále v textu jsou postupně funkce popisované, jak jdou v aplikaci za sebou.
Periodická tabulka prvků: Po výběru této možnosti se uživateli na obrazovce zobrazí barevná periodická tabulka (obrázek č. 21). Vpravo nahoře je možné si vybrat zobrazení tabulky – buď nebarevná (všechny prvky jsou na bílém pozadí), nebo podle typu prvku (např. přechodné kovy, nepřechodné kovy vyznačené různou barvou), podle skupenství (uživatel zadá hodnotu teploty a podle toho se pozadí prvků zbarvuje do různých barev podle skupenství, ve kterém se za dané teploty při standardním tlaku nachází), nebo podle valenční vrstvy (s, p, d, f). Vlevo dole na obrazovce pod tabulkou jsou tři další ikony. První z nich „E“ ukazuje, že v tabulce jsou prvky znázorněny pouze značkou. Po kliknutí na tuto ikonu se změní na „1“ a všechny prvky jsou v tabulce vyznačeny pomocí jejich protonového čísla. Dalším poklepáním na tuto ikonu se změní na „1E“ a v tabulce se prvky vyznačí protonovým číslem i značkou.  Dalším poklepáním se tabulka změní do původního stavu, to je pouze značky prvků. Vedle této ikony je legenda, která vysvětluje, co která barva na pozadí jednotlivých prvků znamená. Poslední ikonou je „Isotopes“. Poklepáním na ni se objeví stránka, která ukazuje u aktuálně vybraného prvku jeho přírodní izotopy a radioizotopy. Přímo z této stránky je možné si vybírat i další prvky, u kterých uživatel chce znát jejich různé izotopy. Při výběru dalších prvků ze seznamu jsou značky prvků vždy řazeny abecedně, a to podle anglických názvů prvků (obrázek č. 22). Například zlato (Au) je řazeno mezi germanium (Ge) a hafnium (Hf), nebo mezi křemíkem (Si) a stronciem (Sr) nalezneme nejdříve stříbro (Ag) následovaný sodíkem (Na). Tlačítkem zpět v mobilním telefonu se uživatel dostane zpátky na periodickou tabulku. Kromě výše popsaných funkcí lze poklepáním na vybraný prvek zobrazovat informace o prvcích. V horní části obrazovky se pak objeví stručná charakteristika daného prvku a jeho molární hmotnost. Dalším poklepáním na tuto charakteristiku se otevře nová stránka s detailními informacemi o prvku, které jsou uvedeny jako seznam jednotlivých údajů (například: perioda, ve které se prvek nachází, objem atomu, elektronegativita dle Paulinga, teplota varu aj.). Nad tímto seznamem údajů se nachází lišta, ve které lze přepínat mezi dalšími údaji (fyzikální vlastnosti, elektronová struktura, historie, další údaje). Stejně jako v případě stránky s izotopy, je možné přímo z této stránky vybírat další prvky, u kterých chce uživatel zobrazit informace, aniž by se musel vracet zpátky tlačítkem zpět.
Vlastnosti prvků a izotopy prvků: Jedná se o ty stránky, na které je přístup z periodické tabulky prvků a jejichž obsah je již detailněji popsán výše.
Vyhledávání prvků: Tato funkce nabízí uživateli vyhledávat prvky podle určitých vlastností. Nejprve si z nabídky dvaceti vlastností vybere jednu konkrétní (například atomová hmotnost, hustota, první ionizační energie aj.) a pak zadá její rozpětí (minimální a maximální hodnotu). Aplikace pak zobrazí přehled všech prvků, které nastavenou podmínku splňují. Z nabídky prvků pak lze opět kliknutím zobrazovat další informace o prvcích.
Kalkulačka molární hmotnosti: Po kliknutí na tuto možnost se objeví jednoduché okno, kam lze zapsat chemický vzorec a dotykem na tlačítko: „calculate atomic mass“ se zobrazí molární hmotnost zadané sloučeniny. Zároveň se objeví i přehled všech prvků, které se ve sloučenině vyskytují a jejich procentuální (hmotnostní) zastoupení v molekule. Vypočtenou hodnotu molární hmotnosti lze také využít v kalkulačce molární hmotnosti, která je popsaná dále. K tomu slouží tlačítko „Use in molarity calculator“, které uživatele přesune na další stránku a automaticky vyplní údaj o molekulární hmotnosti látky, u které je třeba vypočítat její molární koncentraci.
Převod jednotek: Na této stránce, jak název vystihuje, je možné převádět mezi sebou různé jednotky (obrázek č. 23). V horní liště si nejprve uživatel vybere typ jednotek (chemické, energie, magnetismus, prostor, pohyb, mechanika, elektřina, čas, radioaktivita, průtok, fotometrie, další). Ve vybrané oblasti si následně zvolí konkrétní veličinu (například pro chemii může vybrat množství, hustotu, nebo viskozitu). Úplně nakonec zvolí konkrétní jednotku, jejíž hodnotu zadá, aplikace automaticky zobrazí převod na další jednotky. Pro lepší představení je uveden postup pro převod hustoty. Uživatel nejprve vybere v horní liště „Chemistry“, pak zvolí v nabídce „Density“, jako jednotku vybere kg/m3 a zadá například hodnotu 20. Systém automaticky převede hodnotu na g/cm3, g/m3, mg/m3. V tabulce je uvedeno u všech těchto převodů, že se jedná o metrický systém. Jsou uvedeny též další jednotky ze systému britského/amerického.
Vyčíslení chemických reakcí: Na stránce je textové pole, do kterého uživatel zapíše celou chemickou rovnici. Místo šipky znázorňující směr přeměny je třeba použít znak „=“, jednotlivé sloučeniny od sebe se oddělují znakem „+“. Je třeba respektovat velká a malá písmena, aby aplikace rozpoznala konkrétní prvky. Pokud si uživatel není jistý, jak správně zapsat rovnici, může stisknout tlačítko „Example“ a pak rovnici upravit podle ukázkové rovnice. Po zapsání rovnice, kterou je třeba vyčíslit, se stiskne tlačítko „Balance“ a objeví se vyčíslená rovnice. Pokud je v zápise nějaký problém, aplikace problémový úsek podtrhne a uživatel tak snadno vyhledá chybu a opraví ji. Pokud má vyčíslení rovnice více než jedno správné řešení, aplikace na to upozorní a rovnici nevyčíslí.
Zákony o plynných látkách: Po výběru této možnosti se otevře kalkulačka pro výpočty různých hodnot týkajících se ideálního plynu (obrázek č. 24). Práce s takovou kalkulačkou je velmi intuitivní. Opět v horní liště lze vybrat konkrétní zákon, ze kterého má aplikace spočítat výslednou hodnotu. Na výběr je stavová rovnice ideálního plynu, Boyleův-Mariotteův zákon, Charlesův zákon, Gay-Lussacův zákon a Avogadrův zákon. Po výběru zákona se objeví jeho matematická formulace a uživatel vybere, kterou z veličin má aplikace dopočítat. Tato veličina je pak neaktivní a nelze zadat její hodnotu. Uživatel pak do ostatních aktivních oken zadá hodnoty zbývajících veličin. Je třeba zkontrolovat, zda zadává hodnotu ve správných jednotkách, aplikace totiž neumožňuje výběr jednotek, ale uživatel musí respektovat ty předem určené. Při výpočtu ze stavové rovnice ideálního plynu se tlak zadává, nebo je automaticky dopočítán v jednotkách atmosféry (atm), objem v litrech (l), látkové množství v molech (mol) a teplota ve stupních Kelvina (K). Je na místě připomenout možnost převodu jednotek popsané v předchozím odstavci. Není to však příliš praktické a k jednoduššímu využívání by pomohlo, kdyby si uživatel sám mohl vybrat, v jakých jednotkách hodnoty zadá.
Kalkulačka molární koncentrace: Velmi podobnou kalkulačkou jako v případě zákonů o plynných látkách je kalkulačka pro výpočet molární koncentrace (obrázek č. 25). Funguje na stejném principu, kdy uživatel zadá hodnoty všech známých veličin a aplikace dopočítá hledanou. Údaje, které je možné zadat, nebo vypočítat jsou hmotnost rozpuštěné látky, její molární hmotnost, objem roztoku a konečně molární koncentrace v jednotkách mol na litr. Aplikace na této stránce obsahuje chybu v jednotkách. Jednotka mol na litr (mol/l) je zapsaná jako „m/L“.
Konstanty: Tato stránka nabízí přehled více než 200 konstant rozdělených do čtyř skupin (univerzální, elektromagnetické, atomové a nukleární, fyzikálně-chemické). Lze také využít ikony lupy v nabídce horní lišty a vybírat mezi abecedně seřazenými konstantami nebo jednoduše zapsat název hledané konstanty, a pokud je v databázi, aplikace ji zobrazí.
Iontový charakter: Předposlední funkcí v nabídce na hlavní stránce je i stanovení typu vazby (obrázek č. 26). Uživatel jednoduše podle názvu nebo protonového čísla zvolí dvojici atomů, mezi kterými aplikace vypočítá podle Paulinga, jaký je příspěvek kovalentního charakteru a iontového charakteru v procentech. Také určí, zda se jedná o vazbu nepolární nebo polární. Při výběru konkrétních prvků dle názvu je znovu problém s tím, že ne všechny prvky jsou seřazeny abecedně a některé kvůli tomu není snadné najít. Rychlejší je v tomto případě využít výběru podle protonového čísla.
Trendy v tabulce: Otevřením poslední stránky v nabídce (kromě informací o aplikaci) se objeví pozadí grafu, kde na ose x jsou vždy vyznačena atomová čísla prvků od 1 do 96. V rozbalovací nabídce v horní části obrazovky je možné si vybrat konkrétní vlastnost, kterou následně graf vykreslí do grafu jako závislost vybrané vlastnosti na atomovém čísle (obrázek č. 27). V dolní části grafu se objeví veličina, která se v grafu vynáší a v jakých jednotkách je uvedena. Konkrétní hodnoty jsou napsány přímo v grafu nad křivkou u každého konkrétního atomového čísla. Na první pohled působí nepřehledně a nelze je ve většině případů správně přečíst. Pomocí dvou prstů je možné části grafu přibližovat i oddalovat nebo posouvat tak, aby bylo možné jednotlivé hodnoty lépe zobrazit. Vlastností, které do grafu uživatel může zanést, je dvacet. Mezi nimi jsou například objem atomu, elektronegativita dle Paulinga, teplota varu, ionizační energie aj.
Díky množství nejrůznějších funkcí může aplikace sloužit jako užitečný nástroj pro žáky, studenty i učitele. I přes ojedinělé chyby převážně ve vlastnostech aplikace se jedná o kvalitní nástroj nejen pro výuku chemie.
Hodnocení aplikace je shrnuto v tabulce č. 7.

Chemical Suite
Obrázek č. 21: Aplikace Chemical Suite Periodická tabulka prvků (72)
Chemical Suite
Obrázek č. 22: Aplikace Chemical Suite Nepravidelné abecední uspořádání prvků
Chemical Suite
Obrázek č. 23: Aplikace Chemical Suite Převody jednotek
Chemical Suite
Obrázek č. 24: Aplikace Chemical Suite Plynové zákony
Chemical Suite
Obrázek č. 25: Aplikace Chemical Suite Kalkulačka molární koncentrace
Chemical Suite
Obrázek č. 26: Aplikace Chemical Suite Iontový charakter
Chemical Suite
Obrázek č. 27: Aplikace Chemical Suite Trendy v tabulce

Tabulka č. 7 – Hodnocení aplikace Chemical Suite


Parametr

Otázky pro zvážení parametru

Technické parametry

Uživatelská přívětivost

Aplikace je v anglickém jazyce. Neobsahuje žádný návod, přesto je díky své přehlednosti snadné s ní pracovat.

Účty a registrace

Uživatel se nemusí v aplikaci registrovat.

Bezpečnost

Aplikace nesbírá osobní data od uživatelů. Není možné se skrz ni propojit na sociální sítě. Jedinou možností, jak se dostat k nevhodnému obsahu je skrz reklamy, které obsahuje. Nevyžaduje přístup k žádné funkci v telefonu.

Limity využití

Aplikace se spouští rychle. Při plném využívání funkcí je její velikost 12 MB v úložišti telefonu. Ačkoliv v informacích při stažení se uvádí, že někdy může aplikace vyžadovat přístup k síti, tento požadavek nebyl zaznamenán. Aplikace funguje zcela offline. Aplikace neumožňuje importovat, či exportovat data.

Cena

Aplikace je zcela zdarma. Při vypnutém přístupu k internetu se navíc nezobrazují reklamy, tak není vůbec nutné zakupovat její placenou verzi Chemical Suite No-ads za 19,99 Kč.

Pedagogické parametry

Výukové cíle a výstupy

Aplikace je víceúčelová, žák se může naučit něco o prvcích, převodech jednotek, může pochopit závislosti různých veličin na atomovém čísle, opakovaným vyhledáváním některých konstant si jejich hodnoty postupně zapamatovat.

Kvalita obsahu

V aplikaci bylo několik nepřesností v zápisu jednotek, většina obsahu je fakticky správná.

Vhodnost

Aplikace je vhodná pro žáky SŠ, kteří se již umí orientovat v periodické tabulce prvků, znají většinu veličin a rozumí základním chemickým výpočtům, aby chápali, jak a co pomocí chemických kalkulaček počítají. Některé údaje a informace jsou ale na úrovni obsahu učiva VŠ.

Autenticita

Aplikace obsahuje informace o prvcích, které propojuje s běžným životem. Kalkulačky pro výpočty koncentrace je možné využívat přímo při práci v laboratoři.

Jazyková náročnost

Učitelům a žákům by neměl anglický jazyk na této úrovni komplikovat užívání aplikace. Jediný problém může nastat u informací k chemickým prvkům, kde je velké množství textu s chemickou terminologií.

Kolaborace

Uživatel nevytváří v aplikaci data, která by bylo možné sdílet. Není možné propojení s dalšími uživateli aplikace.

Personalizace

Žák z nabízených funkcí může využívat jen ty, kterým rozumí a po osvojení nových znalostí z chemie postupně využívat další prvky aplikace.

Víceúčelovost

Aplikaci je možné využívat opakovaně pro různé aktivity a úkoly.

7. Periodic table

V obchodě s aplikacemi Google Play je k dispozici mnoho aplikací s názvem Periodic Table, nebo Periodická soustava/tabulka prvků. Většinou obsahují velmi podobné funkce a liší se především grafickým zpracováním. Pro představení tohoto typu aplikací byla vybrána Periodic Table od vývojáře Google Commerce Ltd. V obchodě Google Play je možné ji nalézt pod úplným názvem: Periodic Table: Elements, isotopes, compounds 3D.
Aplikace je interaktivní periodickou tabulkou prvků. Je dostupná pouze v anglickém jazyce. Lze v ní vyhledávat informace o jednotlivých prvcích. Navíc obsahuje možnost vyhledávat sloučeniny, ve kterých se vyskytují uživatelem vybrané prvky. U těchto sloučenin je kromě informací dostupný také otáčivý model jejich struktury.
Aplikace je v anglickém jazyce. Při stažení zabírá v úložišti telefonu 13 MB. Po půl roce práce s aplikací se nároky na paměť zvýší jen o 1 MB.
Aplikace při spuštění nepožaduje žádná oprávnění. Na hlavní stránce se nachází dvě tlačítka: „Elements“ a „Compounds“. Na pozadí se zobrazuje model náhodné sloučeniny (obrázek č. 28).
Při zvolení tlačítka „Elements“ se na displeji zobrazí barevná periodická tabulka prvků (obrázek č. 29). V horní části obsahuje legendu, co která barva na pozadí jednotlivých značek prvků znamená. Po podržení informace v legendě, zůstanou podbarveny jen ty prvky, kterých se informace týká. V dolní části tabulky je teplotní škála, po které je možné se pohybovat a následně názvy prvků mění barvu podle skupenství, v jakém se při zvolené teplotě nachází. Teplota je udávaná v Kelvinech. Kliknutím na hodnotu teploty v levém dolním rohu se rozbalí nabídka dalších nastavitelných hodnot, například zastoupení ve vesmíru, v zemské kůře, lidském těle.
Další práce s tabulkou je jednoduchá. Stisknutím značky prvku se v horní části obrazovky otevře přehledná tabulka se základními informacemi o daném prvku (skupenství, atomová hmotnost, hustota aj.). Dotykem na tuto tabulku se následně rozbalí stránka s informacemi o prvku (obrázek č. 30). Obsahuje další charakteristiku, údaje o bezpečnosti, elektronegativitu, kdy byl prvek objeven a mnoho dalších informací. Na stránce je také malý interaktivní model atomu. Okolo něj jsou údaje o atomovém čísle, hmotnosti, počtu elektronů v různých vrstvách elektronového obalu. Dotykem na tyto údaje se v modelu atomu červeně zvýrazní částice, kterých se údaj týká. Nevýhodou je velmi malý model atomu, což vede ke špatné orientaci v něm. Dalším tlačítkem na stránce s rozšířenými údaji o prvku je také tlačítko „Isotopes“. Po kliknutí se objeví další stránka tentokrát s údaji o izotopech vybraného prvku. Všechny izotopy prvku jsou uvedeny v horní části obrazovky a je možné mezi nimi vybírat. Tučně a podtržený je mezi nimi označen ten izotop, který se v přírodě vyskytuje nejčastěji. Po výběru izotopu prvku se objeví samostatná stránka. Každá z nich obsahuje stejný interaktivní model atomu, který byl popsán výše, a stručnou přehlednou tabulku s nejdůležitějšími informacemi jako například poločas rozpadu, zastoupení, magnetický moment a jiné. Zpátky do nabídky periodické soustavy prvků se uživatel dostane poklepáním na šipku v pravém dolním rohu.
Na hlavní stránce po spuštění aplikace je také tlačítko „Compounds“. Tím se zobrazí periodická tabulka prvků, která se od té výše popsané liší jen absencí legendy. Místo ní je v horní části obrazovky volné okno. Uživateli se v tomto okně po poklepání na vybraný prvek zobrazí sloučeniny, které prvek tvoří (obrázek č. 31). Výběrem dalšího prvku se nabídka sloučenin zúží jen na ty, které obsahují oba prvky. Lze také opakovaným poklepáním na prvek zobrazit sloučeniny, v jejichž molekulách se atom vybraného prvku vyskytuje minimálně dvakrát. 
Z tabulky pak uživatel může vybrat konkrétní sloučeninu. K ní se mu zobrazí nová stránka se základními informacemi. Tato stránka obsahuje tlačítko: „3D molecule“ kterým lze zobrazit kuličkový model molekuly, s nímž může uživatel sám otáčet a prohlédnout si ho tak ze všech stran. V modelech molekul se ale objevují chyby. Kyselina sírová je například zobrazena v rovině a nezaujímá prostorový tvar tetraedru, v modelu chybí znázornění vodíků (obrázek č. 32).
Aplikace je vhodná pro práci s periodickou tabulkou prvků, snadno se v ní dohledá mnoho informací. Zajímavá a přínosná může být pro žáky také možnost prohlížet si modely chemických sloučenin. Obecně lze říci, že při prvním kontaktu s tabulkou prvků není vhodné aplikaci zařadit. Pro začátečníky v chemii může působit nepřehledně, mohou se ztrácet v množství informací a funkcích. Aplikaci je tak vhodnější zařadit až na střední školy, kdy žáci mají potřebné základy v chemii a také lepší znalosti v anglickém jazyce.
Hodnocení aplikace je shrnuto v tabulce č. 8.

Periodic table
Obrázek č. 28: Aplikace Periodic Table Úvodní stránka (73)
Periodic table
Obrázek č. 29: Aplikace Periodic table Tabulka prvků (73)
Periodic table
Obrázek č. 30: Aplikace Periodic table Informace o prvku (73)
Periodic table
Obrázek č. 31: Aplikace Periodic table Vyhledávání chemických sloučenin (73)
Periodic table
Obrázek č. 32: Aplikace Periodic table Model sloučeniny (73)

Tabulka č. 8 – Hodnocení aplikace Periodic Table


Parametr

Otázky pro zvážení parametru

Technické parametry

Uživatelská přívětivost

Aplikace je v anglickém jazyce. Seznámení s jejími funkcemi je intuitivní a snadné pro uživatele, který je zvyklý s periodickou tabulkou prvků pracovat. Časově náročnější je objevení všech funkcí, které aplikace nabízí. Není k dispozici návod.

Účty a registrace

Aplikace nevyžaduje registraci.

Bezpečnost

Aplikace nesbírá žádná data o uživateli. Nelze se skrz ni propojit na sociální sítě, nebo dostat k nevhodnému obsahu pro děti. Aplikace nevyžaduje přístup k žádným údajům v telefonu.

Limity využití

Aplikace se rychle spouští a stejně rychle také funguje. V mobilním zařízení zabírá 14 MB paměti telefonu. Funguje zcela offline. Není možné z ní exportovat, nebo do ní importovat data.

Cena

Aplikace je zcela zdarma.

Pedagogické parametry

Výukové cíle a výstupy

Žák se zlepší v orientaci v periodické tabulce prvků, naučí se něco o chemických prvcích, může poznávat také sloučeniny prvků.

Kvalita obsahu

Aplikace obsahuje chyby ve správném zobrazení modelů molekul v prostrou.

Vhodnost

Aplikaci je možné využívat pro žáky SŠ. Některé údaje a informace jsou ale na úrovni obsahu učiva VŠ.

Autenticita

V informacích u jednotlivých prvků je na úvod nějaká zajímavost, která ukazuje prvek v kontextu běžného života.

Jazyková náročnost

Jazykový problém může nastat u informací k chemickým prvkům, kde je velké množství textu s chemickou terminologií.

Kolaborace

Uživatel nevytváří v aplikaci data, která by bylo možné sdílet. Není možné propojení s dalšími uživateli aplikace.

Personalizace

Žák z nabízených funkcí může využívat jen ty, kterým rozumí a po osvojení nových znalostí z chemie postupně využívat další prvky aplikace.

Víceúčelovost

Aplikaci je možné využívat opakovaně pro různé aktivity a úkoly.

Použitá literatura:

 1. University of Liverpool. Privacy Policy. [online]. Chemtube.cz. 2018. [cit. 03. 10. 2019]. Dostupné z: www.chemtube3d.com/privacy-policy
 2. HofMuf. Google Play. Chemie Hrou [software]. 2017. Dostupné z: play.google.com/store/apps/details?id=com.HofMuf.ChemieHrou [Požadavky na systém: OS Android 2.3 a vyšší, operační paměť 23 MB]
 3. Alchemie Solutions, Inc. Mechanisms by Alchemie – Organic Chemistry. [online]. Google Play. 2019. [cit. 03. 10. 2019]. Dostupné z: play.google.com/store/apps/details?id=com.alchemiesolns.mechanisms
 4. Alchemie Solutions, Inc. Google Play. Mechanisms by Alchemie – Organic Chemistry [software]. 2019. Dostupné z: play.google.com/store/apps/details?id=com.alchemiesolns.mechanisms [Požadavky na systém: OS Android 4.1 a vyšší, operační paměť 52 MB]
 5. Alchemie. Privacy Policy. [online]. Alchem.ie. 2018. [cit. 03. 10. 2019]. Dostupné z: www.alchem.ie/privacy-policy
 6. SOLOVYEV, Andrey. Google Play. Funkční skupiny – Kvíz o organické chemii [software]. 2018. Dostupné z: play.google.com/store/apps/details?id=com.asmolgam.functional [Požadavky na systém: OS Android 4.0.3 a vyšší, operační paměť 13 MB]
 7. Precision Agriculture technology Co., L.td. KingDraw Chemical Structure Editor. [online]. Google Play. 2019. [cit. 03. 10. 2019]. Dostupné z: play.google.com/store/apps/details?id=com.kingagroot.kingdraw
 8. IT Slovník. Beta verze. [online]. It-slovnik.cz. [cit. 03. 10. 2019]. Dostupné z: it-slovnik.cz/pojem/beta-verze
 9. Precision Agriculture technology Co., L.td. Privacy Policy. [online]. Kingdraw.cn. 2018. [cit. 03. 10. 2019]. Dostupné z: service.kingdraw.cn/Service/Content/WebView?version=21&lang=En&title=%E9%9A%90%E7%A7%81%E6%94%BF%E7%AD%96
 10. 71. Precision Agriculture technology Co., L.td. Google Play. KingDraw Chemical Structure Editor [software]. 2018. Dostupné z: play.google.com/store/apps/details?id=com.kingagroot.kingdraw [Požadavky na systém: OS Android 4.0.3. a vyšší, operační paměť 77 MB]
 11. MAFN. Google Play. Chemical Suite Free [software]. 2017. Dostupné z: play.google.com/store/apps/details?id=es.mafn.chemdroidcp [Požadavky na systém: OS Android 2.3 a vyšší, operační paměť 5,3 MB]
 12. SUDNIK, Zbigniew. Google Play. Periodic Table. Elements, isotopes, compounds 3D [software]. 2019. Dostupné z: play.google.com/store/apps/details?id=zibi.periodictable [Požadavky na systém: OS Android 6 a vyšší, operační paměť 4,4 MB]