Další materiály vhodné (nejen) do výuky chemie

 

Mobilní aplikace pro výuku chemie

Výukové materiály do výuky chemie s podporou mobilních aplikací

Na stránce budou ukládány pracovní listy, které vznikají v rámci závěrečných prací na PřF UK, katedra učiteství a didaktiky chemie.

1. Pracovní listy č. 1 a 2 - Ibuprofen, Struktura organických molekul, KingDraw

2. Pracovní list - Netvař se tak kysele (8. roč. základní školy)

3. Pracovní list - Netvař se tak kysele (1 či 2. roč. střední školy)

4. Pracovní list - Atomy, pozor! Seřadit v útvar! ChemTube3D

5. Pracovní list - Škatulata, halogeny, hejbejte se! ChemTube3D

6. Pracovní list - Je to s jednoduchou vazbou jednoduché? ChemTube3D

7. Pracovní list - Jedna, dva, tři, kolik nás k sobě patří? Chemistry & Physics simulations

8. Pracovní list - Doprava, doleva, nahoru, dolu – kudy kam?, Chemical Suite Free

9. Pracovní list - Chemické barevné slavení, Beaker – Mix Chemicals

10. Pracovní list - Není kov jako kov, Beaker – Mix Chemicals

11. Pracovní list - Chemické barevné slavení a Není kov jako kov (modifikace)

12. Pracovní list - Chemie v jídle - MolAR Augmented Reality

13. Pracovní list - Co je v atomu - Phet Simulations

14. Pracovní list - Sůl nad zlato - The ChemCollective

15. Pracovní list - DNA vs. RNA - OnScreen DNA Model

16. Pracovní list - Chemické reakce (4 rohy) - BEAKER – Mix Chemicals

17. Pracovní list - Hledá se prvek - Periodic Table

 

 

1. Pracovní listy. č. 1 a 2- Ibuprofen, Struktura organických molekul, KingDraw

Metodické pokyny + Realizace ve školní praxi: ke stažení

Připravené pomůcky:
Pracovní list č. 1 a 2, video (počítač, projektor, plátno), 11 krabiček Ibalginu 200 nebo 400, laboratorní váhy, 11 úhloměrů, fixy na whiteboard

Pracovní listy ke ztažení zde:

Pracovní list č. 1,

Pracovní list č. 1 - upravený

Pracovní list č. 2

pl1 pl2

2. Pracovní list - Netvařte se tak kysele (základní varianta), aplikace Chemistry & Physics simulations

Téma

Obecná chemie: pH stupnice, kyselost/zásaditost roztoku

Cílová skupina

ZŠ, 8. popř. 9. ročník + příslušné ročníky nižšího gymnázia
SŠ, 1. ročník

Časový odhad

25 – 30 min

Fáze hodiny

Motivační/expoziční fáze s prvky fixace

Cíl

Žák na základě simulace prováděného experimentu pozoruje zkoumané vzorky vzhledem k jejich povaze (kyselé, zásadité či neutrální). Žák najde souvislost mezi povahou vzorku a veličinou pH. Žák odvodí vliv koncentrace vzorku na pH.
Cíl formulovaný žákům: Najdeme souvislost mezi povahou vzorku a veličinou pH a zdůvodníme vliv koncentrace vzorku na pH.

Mobilní aplikace / Webová aplikace

Chemistry & Physics simulations
Návod na použití mobilní aplikace: Bude využíván následující oddíl aplikace Chemistry & Physics simulations: pH stupnice: základy. Rovněž lze využít animaci s názvem pH stupnice a v ní nastavit modul Makro. V obou simulacích najdeme shodnou simulaci pro měření pH různých látek (čistič odpadů, mýdlo na ruce, krev, sliny, voda, mléko, kuřecí polévka, káva, pomerančový džus, sodovka, zvratky, kyselina z akumulátoru).
Druhou možností je pracovat přímo s webovou aplikací, která je dostupná na webové stránce PhET Interactive Simulation na následujícím odkaze https://phet.colorado.edu/cs/simulations/filter?subjects=chemistry&type=html&sort=alpha&view=grid v appletu/animaci se stejným názvem – pH stupnice: základy (či pH stupnice, modul Makro).

Aktivizační metoda

Samostatná práce, popř. práce ve dvojicích, nebo práce ve skupinách (3 až 4členné skupiny)

Pracovní listy

Zadání, Řešení

Phet Simulations pH

Vstupní znalosti: roztok, chemicky čistá látka, ředění, objem
Cíl: Uveden v tabulce výše.
Metoda: Uvedena v tabulce výše.
Instrukce: Vyučující zajistí, aby žáci měli předem ve svém mobilním telefonu nainstalovanou mobilní aplikaci Chemistry & Physics simulations.
Vyučující si připraví požadovaný počet pracovních listů – pro každého žáka jeden pracovní list pracovní list – zadání).
Vyučující rozhodne, zda budou žáci pracovat samostatně či ve dvojicích, nebo ve skupinách. V případě práce ve skupinách rozdělí vyučující žáky do skupin po 3 – 4 žácích, dělení může realizovat pomocí vlastního klíče.
Vyučující bude žáky instruovat a bude hlídat přiměřený čas pro plnění jednotlivých částí úkolů dle rychlosti práce žáků.
Akce: Každý žák dostane pracovní list a provede samostatně / ve skupině měření alespoň pěti vzorků. Úkolem žáků bude provádět měření dle pokynů uvedených v pracovním listu. Učitel v případě potřeby žáky instruuje, pomáhá jim s ovládáním aplikace, dovysvětlí případné kroky a všechny nejasnosti.
Reflexe: Vyučující se zeptá žáků na pocity při jejich práci a může reagovat na podněty, které odpozoroval v průběhu fáze akce. Pro reflexi může využít následující otázky:
Byla simulace v aplikaci dobře ovladatelná? Jak se vám líbila grafika aplikace? Nalezli jste v aplikaci při ředění vzorků nějaký rozdíl, než pokud byste stejné ředění prováděli v laboratoři?
Evaluace: Vyučující provede společné prodiskutování naměřených hodnot pH. Vyučující promítne nevyplněnou tabulku z pracovního listu. Vyučující společně se žáky doplní v této tabulce hodnoty měření – postupně od látky nejvíce zásadité (čistič odpadu) po látku nejvíce kyselou (kyselina z akumulátoru). Společně tak získají přehled naměřených hodnot pH pro všechny vzorky.
Rozšíření/obměna aktivity: Žáci proměří všechny vzorky uvedené v tabulce.

3. Pracovní list - Netvařte se tak kysele (rozšířená varianta), aplikace Chemistry & Physics simulations

Téma

Obecná chemie: pH stupnice, kyselost/zásaditost roztoku

Cílová skupina

SŠ, 1. nebo 2. ročník

Časový odhad

35 – 40 minut

Fáze hodiny

Motivační/expoziční fáze s prvky fixace

Cíl

Žák na základě simulace prováděného experimentu
najde matematický vztah (či alespoň jeho slovní interpretaci) mezi veličinou pH a koncentrací oxoniových kationtů v roztoku. Žák najde matematický vztah (či alespoň jeho slovní interpretaci) mezi veličinou pOH a koncentrací hydroxidových aniontů v roztoku.
Žák najde matematický vztah (či alespoň jeho slovní interpretaci) mezi koncentrací oxoniových kationtů a koncentrací hydroxidových aniontů v roztoku.
Cíl formulovaný žákům: Odvodíme si, jaký význam má veličina pH a co vyjadřuje.

Mobilní aplikace / webová aplikace

Chemistry & Physics simulations
Návod na použití mobilní aplikace: Bude využíván následující oddíl aplikace Chemistry & Physics simulations: pH stupnice (modul Mikro). V aplikaci najdeme simulaci měření pH různých látek (čistič odpadů, mýdlo na ruce, krev, sliny, voda, mléko, kuřecí polévka, káva, pomerančový džus, sodovka, zvratky, kyselina z akumulátoru).
Druhou možností je pracovat přímo s webovou aplikací, která je dostupná na webové stránce PhET Interactive Simulation na následujícím odkaze https://phet.colorado.edu/cs/simulations/filter?subjects=chemistry&type=html&sort=alpha&view=grid v appletu/animaci se stejným názvem – pH stupnice (modul Mikro).

Aktivizační metoda

Samostatná práce, popř. práce ve dvojicích, nebo práce ve skupinách (3 až 4členné skupiny).

Pracovní listy

Zadání, Řešení

Phet Simulations pH

Cíl: Uveden v tabulce výše.
Metoda: Uvedena v tabulce výše.
Instrukce: Vyučující zajistí, aby žáci měli předem ve svém mobilním telefonu nainstalovanou mobilní aplikaci Chemistry & Physics simulations.
Vyučující si připraví požadovaný počet pracovních listů – pro každého žáka jeden pracovní list (pracovní list – zadání).
Vyučující rozhodne, zda budou žáci pracovat samostatně či ve dvojicích, nebo ve skupinách. V případě práce ve skupinách rozdělí vyučující žáky do skupin po 3 až 4 žácích, dělení může realizovat pomocí vlastního klíče.
Vyučující bude žáky instruovat a bude hlídat přiměřený čas pro plnění jednotlivých částí úkolů dle rychlosti práce svých žáků.
Akce: Každý žák (skupina) dostane v zadání přiřazeny pouze dva vzorky (jeden kyselý, jeden zásaditý). Úkolem žáků bude provádět měření dle pokynů uvedených v pracovním listě. Učitel v případě potřeby žáky instruuje, pomáhá jim s ovládáním aplikace, dovysvětlí případné kroky a všechny nejasnosti.
Reflexe: Vyučující se zeptá žáků na pocity při jejich práci a může reagovat na podněty, které odpozoroval v průběhu fáze akce. Pro reflexi může využít následující otázky:
Byla simulace v aplikaci dobře ovladatelná? Nalezli jste v aplikaci při ředění vzorků nějaký rozdíl, než pokud byste stejné ředění prováděli v laboratoři?
Evaluace: Vyučující společně se žáky prochází vyplněné pracovní listy, reaguje na případné nesrovnalosti a provede společné prodiskutování naměřených hodnot. Vyučující promítne nevyplněnou tabulku (Tabulka č. 4) a společně se žáky doplní v této tabulce hodnoty měření – postupně od látky nejvíce zásadité po látku nejvíce kyselou. Společně tak získají přehled naměřených hodnot pro všechny vzorky.
Rozšíření/obměna aktivity: Mají-li žáci již probrané logaritmické funkce a logaritmické rovnice v předmětu matematika, mohou pro výpočet v části 7a) a v části 7b) odvozovat logaritmické vztahy.

4. Pracovní list - Atomy, pozor! Seřadit v útvar!, aplikace ChemTube3D

Téma

Obecná chemie: Tvary molekul (teorie VSEPR)

Cílová skupina

SŠ, 1. ročník

Časový odhad

45 minut

Fáze hodiny

Expoziční fáze s prvky fixace

Cíl

Žák zapíše elektronovou konfiguraci centrálního atomu, ze které vyvodí a následně aplikuje základní pravidla pro odvození tvaru molekuly na základě teorie VSEPR.
Cíl formulovaný žákům: Sestavíme základní pravidla pro odvození prostorového tvaru molekul.

Mobilní aplikace / webová aplikace

ChemTube3D
Návod na použití mobilní aplikace: Bude využíván následující oddíl aplikace ChemTube3D: Structure and Bonding → Shape of Molecules VSEPR → Water / Ammonia / Methane / SF4 / PF5 / SF6.

V této fázi může využít simulace na webu PhET Interactive Simulations s názvem Tvary molekul (https://phet.colorado.edu/cs/simulation/molecule-shapes).

Aktivizační metoda

Třífázový dialog (jednotlivec → dvojice → čtveřice)

Pracovní listy

Zadání, Řešení

ChemTube3D

Vstupní znalosti: názvosloví anorganických sloučenin, elektronová konfigurace, vazebný a nevazebný elektronový pár
Zpracování aktivity dle didaktického cyklu CMIARE:
Cíl: Uveden v tabulce výše.
Metoda: Uvedena v tabulce výše
Instrukce: Vyučující zajistí, aby žáci měli předem ve svém mobilním telefonu nainstalovanou mobilní aplikaci ChemTube3D.
Vyučující si připraví požadovaný počet pracovních listů – pro každého žáka jeden pracovní list
Vyučující rozdělí žáky do dvojic.
Vyučující bude žáky instruovat a bude hlídat přiměřený čas pro plnění jednotlivých částí úkolů dle rychlosti práce žáků.

Dále jsou uvedeny instrukce pro samotnou práci.
1. Nejprve bude každý žák pracovat samostatně na prvním řádku tabulky ve svém pracovním listu (molekula vody) a vyplní všechna bílá políčka.
2. Poté ve dvojicích žáci porovnají své návrhy nákresu, názvu tvaru molekuly a velikosti vazebného úhlu. Pomocí mobilní aplikace společně prodiskutují rozdíly mezi údaji, které uvedli do svých pracovních listů, a informacemi, které naleznou v mobilní aplikaci. Poté vyplní ve dvojici žlutá políčka.
3. Následně dojde ke společné reflexi ve třídě a vyučující zkontroluje se žáky vyplnění všech požadovaných políček u první molekuly. Vyučující dá prostor pro případné dotazy a potřebnou diskusi. Není však vhodné, aby vyučující ve všem žáky opravoval. Měl by nechat žáky přemýšlet a pouze je navést správným směrem. V žádném případě by vyučující neměl přebrat iniciativu a podávat výklad problému.
Vyučující může využít pro reflexi následující otázky:
„Jakou elektronovou konfiguraci má centrální atom? Kolik vazebných a kolik nevazebných elektronových párů má centrální atom? Jaký je název prostorového tvaru molekuly podle aplikace? Jaký je vazebný úhel? Lišil se hodně Váš návrh a návrh Vašeho spolužáka? V čem konkrétně se lišil Váš návrh a návrh Vašeho spolužáka? Byl velký rozdíl mezi Vaším návrhem a řešením dle aplikace?“
4. Vyučující vyzve žáky k práci na další molekule uvedené v pracovním listu, u které se bude postup práce opakovat stejně jako v případě první molekuly.
5. Až budou mít žáci vyplněnou celou tabulku v pracovním listu, vyučující rozdělí žáky do čtveřic. Úkolem žáků ve čtveřicích bude sestavit a zapsat pravidla pro odvození tvaru molekuly na základě vyplněné tabulky.
Akce: Žáci pracují dle zadaných instrukcí. Vyučující pozoruje skupiny a zapisuje si případné náměty týkající se zejména problému rozmístění atomů okolo centrálního atomu z hlediska názvu tohoto tvaru. Tyto náměty později využije k diskusi se studenty. Dále je nutné zaznamenat různé myšlenkové pochody žáků při vytváření pravidel pro odhad tvaru molekuly.
Reflexe: Reflexe bude probíhat částečně již v průběhu postupného vyplňování pracovního listu vždy po každé molekule. Vyučující dává pozor, aby při odpovídání na dotazy žáků neprozradil žákům informace, které mají za úkol sami vypozorovat. Může reagovat na podněty, které odpozoroval v průběhu akce. Vyučující se může dvojic, popř. čtveřic zeptat, která molekula jim činila největší problémy, nebo naopak, který tvar byl pro ně nejsnazší.
Evaluace: Vyučující společně s žáky sestaví pravidla pro odvození tvaru molekuly a následně i řešení celého pracovního listu. Cílem evaluace je získat zpětnou vazbu o tom, zda žáci byli schopni sestavit základní pravidla odvození prostorového tvaru molekul a tím informaci, na co se při následující výuce zaměřit.

Rozšíření/obměna aktivity: Žáci ve skupině odhadnou na základě navrhnutých pravidel prostorový tvar molekuly, kterou si sami vyberou. K tomu je vyhrazen poslední volný řádek v pracovním listu. V tomto řádku tabulky žáci nevyplňují políčka s názvem Dle aplikace, neboť jimi vybraná molekula nejspíš nebude v aplikaci obsažena.

5. Pracovní list - Škatulata, halogeny, hejbejte se! aplikace ChemTube3D

Téma

Organická chemie: Halogenderiváty

Cílová skupina

SŠ, 2. ročník

Časový odhad

45 minut

Fáze hodiny

Expoziční fáze s prvky fixace

Cíl

Žák pojmenuje jednoduché halogenderiváty, popíše základní vlastnosti halogenderivátů a navrhne průběh reakcí pro přípravu halogenderivátů.
Cíl formulovaný žákům:
Navrhneme pravidla tvorby názvů halogenderivátů, vlastními slovy popíšeme dva postupy jejich příprav a doplníme některé vlastnosti a informace o halogenderivátech.

Mobilní aplikace / webová aplikace

ChemTube3D
Čtečka QR a čárových kódů
Návod na použití mobilní aplikace ChemTube3D: Budou využívány následující oddíly aplikace ChemTube3D: Organic reaction Radical reactionChlorination of alkanes a Organic Reactions Electrophilic addition to alkenes Ethylene and Bromine

Lze využít mobilní prohlížeč (Chlorace alkanu: https://www.chemtube3d.com/rad-chlorination-of-alkanes/, Elektrofilní adice: https://www.chemtube3d.com/electrophilic-addition-to-alkenes-ethylene-and-bromine/):

Návod na použití mobilní aplikace (Čtečka QR a čárových kódů): Aplikace využívá fotoaparátu v mobilním telefonu. Stačí tedy načíst QR kód a vybrat otevření webové stránky.

Aktivizační metoda

Cirkus

Pracovní listy

Zadání, Řešení

ChemTube3D

Vstupní znalosti: Halogeny; Základní znalosti z oblasti organické chemie. Žák aktivně používá, rozumí a aplikuje pojmy – uhlovodíky, deriváty.
Zpracování aktivity dle didaktického cyklu CMIARE:
Cíl: Uveden v tabulce výše.
Metoda: Uvedena v tabulce výše.
Instrukce: Vyučující zajistí, aby žáci měli předem ve svém mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci ChemTube3D a aplikaci Čtečka QR a čárových kódů.
Vyučující si připraví požadovaný počet pracovních listů, tj. pro každého žáka jeden pracovní list (pracovní list – zadání), který má funkci záznamového archu. Vyučující rozdá pracovní listy žákům až po sdělení instrukcí. Do pracovního listu si žáci budou dle zadání k jednotlivým stanovištím vypracovávat úkoly, čímž získají i strukturované poznámky, které mohou využít pro následné studium. Vyučující si též připraví zadání ke 4 stanovištím (zadání pro stanoviště). Pro každé stanoviště stačí vytisknout právě jedno zadání.
Vyučující rozdělí žáky do skupin po 4 až 5 žácích.
Vyučující ve třídě vytvoří 4 stanoviště tak, že na volný stůl umístí zadání určené ke stanovišti. Žáci (resp. skupiny žáků) se pak přesouvají mezi stanovišti. Pro regulaci přesunu jednotlivých skupinek z jednoho stanoviště na druhé, bude sloužit zvoneček, který si s sebou do hodiny přinese vyučující.  Zvoneček může být nahrazen nastaveným budíkem v mobilním telefonu. Vyučující si domluví se žáky smluvený signál, pokud by potřebovali pomoci.
Vyučující bude žáky instruovat a bude hlídat přiměřený čas pro plnění jednotlivých částí úkolů dle rychlosti práce svých žáků.
Instrukce sdělené žákům:Poté, co se rozdělíte do skupin, bude každá skupina přiřazena právě k jednomu stanovišti, kde naleznete zadání k úkolům. Úkoly budete vypracovávat do svých záznamových archů. Do zadání prosím nepište. Stanoviště a úkoly jsou očíslovány stejným číslem – to znamená, že číslo 1 na záznamovém archu patří ke stanovišti číslo 1.“
„Na každém stanovišti máte na práci 6 minut, poté se ozve zazvonění a přesunete se na další stanoviště dle směru hodinových ručiček. Pokud budete mít nějaký problém se splněním úkolu, zástupce skupiny se přihlásí o pomoc. Splnění úkolů daného stanoviště si můžete odškrtnout v pracovním listu v políčku k tomu určeném.“
Akce: Žáci pracují ve skupinách dle instrukcí a diskutují nad řešením úkolů. Učitel chodí po třídě, sleduje práci žáků a hlídá čas. Zapisuje si případné postřehy. Pomáhá žákům, kteří mají problémy s řešením úkolů.
Reflexe: Vyučující reaguje na získané podněty, které odpozoroval v průběhu fáze akce.
Vyučující může využít pro reflexi následující otázky:
Které stanoviště vám připadalo nejlehčí a které naopak nejtěžší?
S kterým úkolem jste měli největší problém?
Které úkoly Vás nejvíce zaujaly / nejméně zaujaly?
Evaluace: Vybrané skupiny budou prezentovat řešení úkolů z konkrétních stanovišť. Ostatní skupiny diskutují nad správností řešení. Vyučující doplní případné nejasnosti. Vyučující může řešení promítat (viz řešení uvedené níže), nebo zapisovat na tabuli. U reakcí je dobré využít internetové stránky ChemTube3D, které mají stejné funkce jako mobilní aplikace. Žáci si opraví případné chyby v záznamových listech a doplní správné informace.

Rozšíření/obměna aktivity: Pokud není ve třídě dostatek místa a nemůže aktivita probíhat podle výše uvedených instrukcí, je možné vytvořit skupiny žáků po 4 (otočením žáků v lavicích) a nahradit pohyb ve třídě následující alternativou. Vyučující vloží zadání pro stanoviště 1 až 4 do jedné obálky. Připraví si potřebný počet obálek, který odpovídá počtu skupin žáků. Na začátku aktivity rozdá vyučující každé skupině jednu obálku (instrukce, že každý žák dostane svůj záznamový arch, zůstává nezměněna). Aktivita bude probíhat dle instrukcí uvedených výše, ale se zvukovým signálem se skupiny žáků nebudou přesouvat po třídě, ale každá skupina ukončí práci na aktuálním zadání stanoviště.  Zadání pro stanoviště, které žáci právě vypracovali, přehnou a vrátí zpět do obálky.  Poté si vytáhnou z obálky zadání jiného stanoviště, na kterém budou pracovat do dalšího zvukového signálu. Všechna zadání stanovišť zůstávají v obálce – složený papír odlišuje vypracovaná a nevypracovaná zadání.

6. Pracovní list - Je to s jednoduchou vazbou jednoduché? aplikace ChemTube3D

Téma

Organická chemie: Izomerie a konformace alkanů

Cílová skupina

SŠ, 2. ročník

Časový odhad

35 – 40 minut

Fáze hodiny

Expoziční fáze s prvky fixace

Cíl

Žák popíše a užívá Newmanovu projekci, objasní pojmy zákrytová a nezákrytová konformace, chápe souvislost mezi konformací a stabilitou a navrhne prostorovou strukturu základních uhlovodíků.
Cíl formulovaný žákům: Pomocí Newmanovy a perspektivní projekce zakreslíme různé prostorové tvary téže molekuly a odvodíme rozdíly v jejich stabilitě.

Mobilní aplikace /webová aplikace

ChemTube3D
Návod na použití mobilní aplikace: Bude využíván následující oddíl aplikace ChemTube3D: Structure and Bonding → StereochemistryNewman projection.

Druhou možností je pracovat přímo s webovou aplikací: https://www.chemtube3d.com/stethanenewman/

Aktivizační metoda

Práce s textem – doplňování, Práce ve dvojicích

Pracovní listy

Zadání, Řešení

Chemtube

Vstupní znalosti:Základní znalosti z oblasti organické chemie – pojem alkany a jednoduché názvosloví alkanů, vazba.
Cíl: Uveden v tabulce výše.
Metoda: Uvedena v tabulce výše.
Instrukce: Vyučující zajistí, aby žáci měli předem ve svém mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci ChemTube3D.
Podrobný návod pro práci s mobilní aplikací je uveden přímo v pracovním listu.
Vyučující si připraví požadovaný počet pracovních listů – pro každého žáka jeden pracovní list (pracovní list – zadání).
Vyučující rozdělí žáky do dvojic, dělení může realizovat pomocí vlastního klíče, který mu nejvíce vyhovuje a který je vhodný pro aktuální počet žáků a přizpůsobený možnostem učebny.
Vyučující bude žáky instruovat a bude hlídat přiměřený čas pro plnění jednotlivých částí úkolů dle rychlosti práce žáků.
Instrukce sdělené žákům:Dle pokynů v pracovním listu budete ve dvojicích plnit jednotlivé úkoly. Každý si zapisujete odpovědi do svého pracovního listu. Pracovní list obsahuje i nové poznatky, proto věnujte textu zvýšenou pozornost. Kdo bude potřebovat pomoci, přihlásí se.“
Akce: Žáci budou ve dvojicích plnit zadání a diskutovat nad jednotlivými úkoly. Vyučující bude chodit po třídě a sbírat podněty pro reflexi. Bude pomáhat žákům, kteří budou mít s řešením úkolů problém. Je vhodné, aby po splnění prvního úkolu, došlo ke společné kontrole. Pokud tato kontrola neproběhne, může docházet k případným zbytečným chybám.
Reflexe: Vyučující může reagovat na podněty, které odpozoroval v průběhu fáze akce.
Vyučující může využít pro reflexi následující otázky:
Který úkol byl pro vás nejnáročnější?
Zaznamenali jste nějaký problém při práci s mobilní aplikací?
Evaluace: Vyučující společně se žáky zkontroluje řešení pracovního listu.  Žáci si opraví případné chyby a vyučující dá prostor pro dotazy.

Rozšíření/obměna aktivity: Poslední (sedmý) úkol je označen hvězdičkou, neboť se jedná o náročnější rozšíření úlohy, ve kterém mají žáci zakreslit vybrané konformace propanu (či butanu). Vyučující může tento úkol pojmout formou soutěže ve skupinách, kdy skupiny soutěží o to, která z nich vytvoří co nejvíce správných energeticky odlišných konformerů v zadaném čase.

7. Pracovní list - Jedna, dva, tři, kolik nás k sobě patří? aplikace Chemistry & Physics simulations

Téma

Obecná chemie – Vyčíslování chemických rovnic

Cílová skupina

ZŠ, 8. ročník + příslušný ročník nižšího gymnázia

Časový odhad

20 min

Fáze hodiny

Motivační

Cíl

Žák aplikuje princip vyčíslování rovnic na konkrétní chemické reakce.
Cíl formulovaný žákům: Naučíme se vyčíslit chemickou rovnici a objasníme si základní pravidlo pro vyčíslování rovnic.

Mobilní aplikace / Webová aplikace

Chemistry & Physics simulations popř.
Návod na použití mobilní aplikace: Bude využíván následující oddíl aplikace Chemistry & Physics simulations: Vyčíslování chemických rovnic.

Druhou možností je pracovat přímo s webovou aplikací, která je dostupná na webové stránce PhET Interactive Simulation na následujícím odkazu https://phet.colorado.edu/cs/simulations/balancing-chemical-equations v appletu/animaci se stejným názvem – Vyčíslování chemických rovnic.

Aktivizační metoda

Němé věty, didaktická hra / soutěž

Pracovní listy

Zadání, Řešení

pHet simulations

Vstupní znalosti: značky prvků, dvouatomové molekuly (H2, O2, N2) a další molekuly (CO2, H2O, NH3, CH4)
Cíl: Uveden v tabulce výše.
Metoda: Uvedena v tabulce výše.
Instrukce: Vyučující zajistí, aby žáci měli předem ve svém mobilním telefonu nainstalovanou mobilní aplikaci Chemistry & Physics simulations.
Vyučující si připraví požadovaný počet pracovních listů – pro každou skupinu žáků jeden pracovní list (pracovní list – zadání). Dále si vyučující připraví kartičky s molekulami – pro každou skupinu jednu sadu kartiček (kartičky - v zadání). Sada kartiček záměrně obsahuje větší množství daných molekul, než je přesný počet, který odpovídá vyčíslené chemické rovnici. Každou sadu kartiček vyučující rozstříhá a připraví do obálky.
Vyučující rozdělí žáky do skupinek maximálně po 4 žácích podle předem zvoleného klíče. V mobilní aplikaci Chemistry & Physics simulations v její úvodní části se nachází tři reakce – příprava amoniaku, rozklad vody a spálení methanu. Každá skupina obdrží jeden pracovní list a obálku s molekulami, které vystupují v chemických reakcích. Úkolem žáků, bude podle mobilní aplikace, ve které lze měnit množství jednotlivých molekul, znázornit vyčíslení chemické reakce pomocí barevných „molekul z obálky“. Během plnění aktivity spolu žáci nesmí promluvit ani slovo, vše musí zůstat němé. Žáci využívají pro práci připravené kartičky, posouvají s nimi a snaží se společně ve skupině správně vyčíslit chemickou rovnici. Řešení rovnic, na kterém se ve skupině shodnou, vlepí do pracovního listu a zapíší jejich podobu pomoví vzorců. Skupina, která má kompletní řešení úkolů 1. – 3., ohlásí vyučujícímu zahájení plnění úkolu 4. U řešení posledního úkolu se již předpokládá slovní komunikace.
Nakonec si každý člen skupiny zahraje v mobilní aplikaci k tématu určenou hru. Aplikace každému žákovi spočítá body. Žáci soutěží o největší počet bodů získaných celkově za skupinu. Vyhrává skupina, která správně znázorní všechny tři reakce, a která získá největší počet bodů v dané úrovni, nebo splní s nejvyšším počtem bodů všechny tři úrovně hry. To záleží na požadavcích vyučujícího.
Vyučující bude žáky instruovat a bude hlídat přiměřený čas pro plnění jednotlivých částí úkolů dle rychlosti práce žáků.
Akce: Vyučující klade důraz na to, aby se žáci opravdu snažili pracovat v naprostém tichu. Pozoruje jejich práci a sbírá podněty pro pozdější případnou diskusi.
Reflexe: Vyučující se zeptá žáků na pocity při jejich práci a může reagovat na podněty, které odpozoroval v průběhu fáze akce. Pro reflexi může využít následující otázky:
Jak se vám pracovalo?
Bylo používání mobilní aplikace intuitivní?
Co pro vás bylo při práci nejnáročnější?
Jak jste se ve skupině vypořádali s nemožností mluvit?
Evaluace: Vyučující zkontroluje společně se žáky řešení tří rovnic z úvodní části aplikace a zodpoví případné dotazy.

8. Pracovní list - Doprava, doleva, nahoru, dolu – kudy kam?, aplikace Chemical Suite Free

Téma

Obecná chemie: Trendy v periodické tabulce

Cílová skupina

SŠ, 1. ročník

Časový odhad

35 – 40 min

Fáze hodiny

Motivační/expoziční fáze s prvky fixace

Cíl

Žák odvodí trendy v PSP (atomový poloměr, molární hmotnost, elektronegativita)
Cíl formulovaný žákům: Objevíme trendy v PSP, které nám pomohou porovnat vlastnosti atomů různých prvků.

Mobilní aplikace

Chemical Suite Free
Návod na použití mobilní aplikace: Bude využíván následující oddíl aplikace Chemical Suite Free: Trend Charts. Vybráním této možnosti se automaticky otočí obrazovka na šířku. V horní nabídce si uživatel může vybrat oddíly (Atomic weigh (g/mol), Atomic radius (Å), Electronegativity (Pauling)). Po vybrání zvoleného oddílu se objeví příslušný graf závislosti.

Aktivizační metoda

Práce ve dvojicích

Pracovní listy

Zadání, Řešení

chmical suite free

Vstupní znalosti: značky prvků, stavba elektronového obalu a její důsledky, periodická soustava prvků – skupiny a periody
Cíl: Uveden v tabulce výše.
Metoda: Uvedena v tabulce výše.
Instrukce: Vyučující zajistí, aby žáci měli předem ve svém mobilním telefonu nainstalovanou mobilní aplikaci Chemical Suite Free.
Vyučující si připraví požadovaný počet pracovních listů – pro každého žáka jeden pracovní list (pracovní list – zadání). Vyučující rozdělí žáky do dvojic. Žáci budou ve dvojicích plnit úkoly v pracovním listu. Pracovní list obsahuje 3 oddíly úkolů (A), B), C)).
Instrukce sdělené žákům:Pracujte ve dvojicích, postupujte postupně plněním úkolů v pracovním listu.“
Akce: Žáci pracují ve dvojicích a plní zadané instrukce. Každý žák si zapisuje odpovědi do svého pracovního listu. Vyučující sbírá podněty pro pozdější diskusi.
Reflexe: Vyučující se zeptá žáků na pocity při jejich práci a může reagovat na podněty, které odpozoroval v průběhu fáze akce. Pro reflexi může využít následující otázky:
Jak se Vám s aplikací pracovalo?
Odečítaly se Vám dobře hodnoty z grafů v aplikaci?
Jak hodnotíte přehlednost aplikace?
Evaluace: Vyučující společně se žáky prochází vyplněné pracovní listy, reaguje na případné nesrovnalosti. Vyučující využije posledního úkolu (5.) k možnosti diskuse se žáky.

Rozšíření/obměna aktivity: Žáci mohou pracovat na třech různých úkolech, které jsou označené A) až C). Každému úkolu odpovídá jiný pracovní list s tím, že úkol A) = Atomový poloměr; úkol B) = Molární hmotnost / Atomová hmotnost a úkol C) = Elektronegativita. Vyučující může žáky rozdělit na třetiny a každé třetině zadat jiný úkol (= jiný pracovní list). Úkoly se liší náročností, např. úkol B) je výrazně lehčí než úkoly A) či C). Vyučující následně může s žáky pracovat diferencovaným přístupem.

9. Pracovní list - Chemické barevné slavení, aplikace Beaker – Mix Chemicals

Téma

Anorganická chemie – Kovy 1. a 2. skupiny (zbarvení plamene)

Cílová skupina

ZŠ, 8. ročník + příslušný ročník nižšího gymnázia
SŠ, 1. ročník

Časový odhad

25 – 30 min

Fáze hodiny

Motivační/expoziční fáze s prvky fixace

Cíl

Žák pomocí aplikace určí, jak zbarvují vybrané kovy 1. a 2. skupiny plamen a uvede souvislost mezi barvením plamene a jejím využitím – konkrétně ohňostrojem.
Cíl formulovaný žákům: Pomocí aplikace určíme, jak zbarvují vybrané kovy I. a II. A skupiny plamen.

Mobilní aplikace

Beaker – Mix Chemicals / Čtečka QR a čárových kódů
Návod na použití mobilní aplikace (Beaker – Mix Chemicals):
Celá aplikace funguje jako virtuální kádinka. To znamená, že po spuštění aplikace celá obrazovka displeje znázorňuje vnitřní prostor kádinky a v tomto smyslu je zapotřebí s mobilním zařízením pracovat (tedy pro správnou funkci aplikace nesmí být ve vodorovné pozici, neboť by to znamenalo, že i kádinka je položena a vše z ní volně vytéká). Kolečkem v pravém horním rohu se rozvine nabídka sloučenin, které lze pouhým kliknutím vložit do kádinky. Pokud chceme látku ze zkumavky odebrat, stačí ji vylít/vysypat pouhým nakloněním mobilního telefonu, jako kdybychom z kádinky vysypávali/vylévali nějakou látku. Aplikace se nezobrazuje správně na displeji 20:9. Správně se zobrazí na 16:9.
Návod na použití mobilní aplikace (Čtečka QR a čárových kódů):
Aplikace využívá fotoaparátu v mobilním telefonu. Stačí tedy načíst QR kód a vybrat otevření webové stránky.

Aktivizační metoda

Badatelsky orientovaná výuka

Pracovní listy

Zadání, Řešení

beaker

Vstupní znalosti: znalost kovů, základní anorganické názvosloví, reakce
Cíl: Uveden v tabulce výše.
Metoda: Uvedena v tabulce výše.
Instrukce: Vyučující zajistí, aby žáci měli předem ve svém mobilním telefonu nainstalovanou mobilní aplikaci Beaker – Mix Chemicals a aplikaci Čtečka QR a čárových kódů.
Vyučující si připraví požadovaný počet pracovních listů – pro každého žáka jeden pracovní list (pracovní list – zadání). Žáci budou samostatně vyplňovat první úkol. Potom si vytvoří dvojice a budou odpovídat na otázky ve druhém až pátém úkolu. Každý žák si pak sám přečte článek ukrytý pod QR kódem v šestém úkolu.
Instrukce sdělené žákům:Samostatně vyplňte první úkol. Ve dvojicích vyplňte druhý až pátý úkol.  Na závěr si samostatně přečtěte článek, který se skrývá pod QR kódem v šestém úkolu.“
Akce: Žáci vyplňují pracovní list samostatně i ve dvojici. Vyučující sbírá podněty pro následnou diskusi.
Reflexe: Vyučující se zeptá žáků na jejich pocity při práci a může reagovat na podněty, které odpozoroval v průběhu fáze akce. Pro reflexi může využít následující otázky:
S čím jste měli při práci s aplikací největší problém?
Bavila vás práce s virtuální kádinkou?
Jak hodnotíte funkčnost aplikace?
Evaluace: Vyučující společně se žáky prochází vyplněné pracovní listy, reaguje na případné nesrovnalosti a provede společné prodiskutování naměřených hodnot. Vyučující promítne nevyplněnou tabulku z pracovního listu a společně s žáky doplní v této tabulce barevnost plamene, kterou způsobují dané sloučeniny. Poté s žáky prodiskutuje otázky z druhého a třetího úkolu. Tato evaluace může být provedena ještě před tím, než žáci budou plnit samostatně čtvrtý úkol. Nakonec se vyučující žáků zeptá, co je zaujalo v článku a může s nimi o článku diskutovat.

Rozšíření/obměna aktivity: Aktivita může být zadána žákům do dvojic. Žáci mohou hledat další zajímavosti ohledně zábavní pyrotechniky a diskutovat o nich.

10. Pracovní list - Není kov jako kov, aplikace Beaker – Mix Chemicals

Téma

Anorganická chemie – Becketovova řada kovů

Cílová skupina

SŠ, 1. ročník

Časový odhad

35 min

Fáze hodiny

Expoziční fáze s prvky fixace

Cíl

Žák rozezná ušlechtilé a neušlechtilé kovy a popíše jejich vlastnosti z hlediska reakce s kyselinou.
Cíl formulovaný žákům: Rozeznáme/rozdělíme kovy na základě reakce s vybranými kyselinami.

Mobilní aplikace

Beaker – Mix Chemicals/ Čtečka QR a čárových kódů
Návod na použití mobilní aplikace (Beaker – Mix Chemicals): Celá aplikace funguje jako virtuální kádinka. To znamená, že po spuštění aplikace celá obrazovka displeje znázorňuje vnitřní prostor kádinky a v tomto smyslu je zapotřebí s mobilním zařízením pracovat (tedy pro správnou funkci aplikace nesmí být ve vodorovné pozici, neboť by to znamenalo, že i kádinka je položena a vše z ní volně vytéká). Kolečkem v pravém horním rohu se rozvine nabídka sloučenin, které lze pouhým kliknutím vložit do kádinky. Pokud chceme látku ze zkumavky odebrat, stačí ji vysypat/vylít pouhým nakloněním mobilního telefonu, jako kdybychom z kádinky vysypávali/vylévali nějakou látku. Aplikace se nezobrazuje správně na displeji 20:9. Správně se zobrazí na 16:9.
Návod na použití mobilní aplikace (Čtečka QR a čárových kódů): Aplikace využívá fotoaparátu v mobilním telefonu. Stačí tedy načíst QR kód a vybrat otevření webové stránky.

Aktivizační metoda

Práce ve dvojicích, nebo práce ve skupinách (3 až 4členné skupiny žáků)

Pracovní listy

Zadání, Řešení

beaker _ BEAKER - Mix Chemicals – Aplikace na Google Play

Vstupní znalosti: znalost kovů z periodické soustavy prvků
Cíl: Uveden v tabulce výše.
Metoda: Uvedena v tabulce výše.
Instrukce: Vyučující zajistí, aby žáci měli předem ve svém mobilním telefonu nainstalovanou mobilní aplikaci Beaker – Mix Chemicals a aplikaci Čtečka QR a čárových kódů.
Vyučující připraví požadovaný počet pracovních listů – pro každého žáka jeden pracovní list (pracovní list – zadání). Žáci budou postupně vyplňovat ve dvojicích nebo ve skupinách zadané úkoly.
Instrukce sdělené žákům: „Ve dvojicích/skupině vyplňte úkoly jedna až sedm v pracovním listu. (Po splnění úkolů se dvojice/skupina věnuje rozšiřujícímu úkolu 8.)“
Akce: Žáci vyplňují ve dvojici/skupině pracovní list a využívají mobilní aplikaci. Vyučující sbírá podněty pro následnou diskusi.
Reflexe: Vyučující se zeptá žáků na jejich pocity při práci a může reagovat na podněty, které odpozoroval v průběhu fáze akce. Pro reflexi může využít následující otázky:
S čím jste měli při práci s aplikací největší problém?
Bavila vás práce s virtuální kádinkou?
Jak hodnotíte funkčnost aplikace Beaker?
Evaluace: Vyučující společně se žáky prochází vyplněné pracovní listy, reaguje na případné nesrovnalosti a společně se žáky diskutuje.

Rozšíření/obměna aktivity: Poslední 8. úkol je označen hvězdičkou, neboť se jedná o rozšíření úlohy, ve kterém mají žáci navrhnout a následně ověřit, jak budou reagovat vybrané kovy s kyselinou chlorovodíkovou.

11. Pracovní list - Není kov jako kov, aplikace Beaker – Mix Chemicals

Pracovní list ke stažení: zde

12. Pracovní list - Chemie v jídle - MolAR Augmented Reality

Pracovní list ke stažení: zde

13. Pracovní list - Co je v atomu - Phet Simulations

Pracovní list ke stažení: zde

14. Pracovní list - Sůl nad zlato - The ChemCollective

Pracovní list ke stažení: zde

15. Pracovní list - DNA vs. RNA - OnScreen DNA Model

Pracovní list ke stažení: zde

16. Pracovní list - Chemické reakce (4 rohy) - BEAKER – Mix Chemicals

Pracovní list ke stažení: zde

17. Pracovní list - Hledá se prvek - Periodic Table

Pracovní list ke stažení: zde