Pokusy pro nejmenší děti (od 4 let)

Výukové materiály ke kapitole: Pokusy pro nejmenší děti

Pokusy pro malé děti (doc)

 

Celkem

Pokusy pro nejmenší (od 4 let) s metodikou a vysvětlením

kuba

Cíl materiálu je především rozvoj přírodovědné gramotnosti u dětí předškolního a mladšího školního věku, rozvoj širokého spektra klíčových kompetencí a v neposlední řadě podpora dětí v tom, co je zajímá a baví, tedy přirozené touhy po objevování okolního světa.
Souvislost s Rámcovými vzdělávacími programy: Experimenty jsou zpracovány takovým způsobem, aby byly v souladu s požadavky Rámcových vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání a Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (1. stupeň základní školy). Mají vazbu na vzdělávací oblasti Dítě a svět, Dítě a jeho psychika a Dítě a jeho tělo v případě předškolního vzdělávání, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce a Člověk a jeho zdraví v případě základního vzdělávání (1. stupeň). Cílem experimentování je – jak již bylo uvedeno výše, mimo jiné, rozvoj klíčových kompetencí, určených a důležitých pro danou věkovou skupinu.
Pro koho je materiál určen: Soubor experimentů je určen především dětem předškolního a mladšího školního věku, tedy věkovému rozmezí pěti až osmi let, a jejich učitelům nebo též rodičům a lektorům zájmových kroužků. Experimenty je však možné provádět také s mladšími či naopak staršími dětmi, přičemž míra modifikace záleží na každém z dospělých průvodců a na individuálních schopnostech dětí.
Nároky na přírodovědné vzdělání učitele/lektora/rodiče: Nároky na přírodovědné vzdělání dospělého průvodce experimentováním nejsou žádné. Materiál je vytvořen tak, aby učitel/lektor/rodič, který není vystudovaným chemikem, nemusel informace již více dohledávat. Vše potřebné, v co nejsrozumitelnějším provedení, nalezne právě v tomto souboru.
Na základě čeho soubor vznikl: Soubor přírodovědných pokusů vznikl po přímé interakci jak s učiteli mateřských škol, tak s učiteli prvního období prvního stupně základních škol. Materiály byly zpracovány takovým způsobem, aby co nejvíce vyhovovaly nárokům, požadavkům a možnostem těchto učitelů (viz dále - Materiály obsahují). Na základě spolupráce s učiteli vznikla také struktura experimentů, přičemž volba experimentů podléhala několika aspektům (viz dále – Experimenty jsou voleny tak, aby …).
Materiály obsahují:

 • metodické podklady pro učitele včetně fotografií průběhu experimentování – tedy jakým způsobem didakticky experiment provést, co je vhodné dětem povídat, aby jim byl základní princip jasný;
 • detailní vysvětlení pokusů, které pomůže dospělému, nad rámec toho, co poví dětem, porozumět základnímu principu experimentu;
 • pracovní listy, které mohou sloužit jako hmotný výstup z vaší společné práce a je zcela na dospělém průvodci experimentováním, zda jej dětem zadá na vyplnění doma s menší pomocí rodičů, nebo po skončení experimentování v daný den.

Experimenty jsou voleny tak, aby:

 • děti pracovaly s bezpečným materiálem a pomůckami, a mohly si tak vše vyzkoušet samy, protože co si děti samy zkusí, má pro ně mnohem větší vzdělávací i motivační hodnotu, než jen to, co vidí či dokonce pouze slyší;
 • děti pracovaly s běžně dostupným materiálem a pomůckami, které znají (přírodní materiál, potraviny) – protože experimentování zdaleka neznamená pouze práci se „vzácnými“ látkami a pomůckami, experimentovat můžeme i doma, vždyť ne nadarmo se kuchyni přezdívá „malá chemická laboratoř“;
 • děti pracovaly s ekonomicky dostupným materiálem a pomůckami, protože „kdo šetří, má za tři“ a školský rozpočet není tímto nutné zatížit;
 • byly efektní (např. s barevnými změnami), protože (nejen) děti mají velmi rády moment překvapení, a lze tak předpokládat, že tento příjemný prožitek si skutečně dlouho zapamatují;
 • byly proveditelné ve vhodném časovém úseku (max. 60 minut), protože udržet pozornost dětí déle je tak trochu nadlidský úkol;
 • byly plné podnětů, protože nezaměstnané hlavičky a ručičky znamenají ztrátu pozornosti;
 • byly ekologické, protože naše krásné životní prostředí je třeba chránit a zatěžovat co nejméně;
 • byly přizpůsobeny možnostem třídy (z hlediska prostoru, odvětrání, hygienickým požadavkům atp.);
 • dětem vysvětlovaly vybrané základní přírodovědné děje, a děti tak, s ohledem na ontogenezi, rozuměly tomu, co je podstatou experimentu – tedy aby experimentování mělo také vzdělávací smysl.
Přestože je potřebné, aby si učitel připravil experimentování dopředu a je tedy logické, že mu bude muset věnovat svůj drahocenný čas nad rámec přípravy na „vyučování“, odměnou mu jistě budou naplnění zvídaví jedinci, kterými děti zkrátka jsou.

Celý soubor zde ke stažení (doc)