Biochemie - mezioborová témata

 

Dýchací soustava a buněčné dýchání

Slovo úvodem :)

Téma dýchací řetězec v sobě odráží komplikované biochemické pochody odehrávající se na buněčné úrovni. Špatným výkladem zaměřeným na pouhá fakta, bez kladení důrazu na skutečné porozumění a bez propojení s dalšími oblastmi vzdělávání, se z tématu stává „strašák“ pro mnohé žáky středních škol a neméně i studenty škol vysokých. Pro správný výklad tohoto komplikovaného „abstraktního“ biochemického pochodu je zapotřebí klást důraz především na dvě oblasti: zapojení správných vizualizačních prvků do výuky a učit téma v souvislostech. 

Téma dýchací řetězec je tématem, v němž se prolínají biologické i chemické poznatky a navíc se v něm prolínají různé oblasti chemie i biologie, především tematický celek Buňka s tematickým celkem Biologie člověka. Jedná se tedy o téma mezipředmětového charakteru, při jehož výuce je vhodné uplatnit mezipředmětové vztahy. Zařazením mezipředmětových vztahů do výuky je totiž žákům umožněno pochopit souvislosti, které vzájemně propojují různé předměty a utvořit si komplexní pohled na probírané učivo. Z analýzy vybraných učebnic, které se na středních školách v současnosti používají, však vyplynulo, že je zcela opomíjený mezipředmětový charakter při výuce tématu dýchací řetězec a naprosto chybí propojení tohoto tématu s dýchací soustavou. Žáci postrádají jasnou souvislost s potřebou kyslíku a jeho funkcí v lidském organismu, tedy propojení poznatků s každodenní praxí. To může při výkladu opřeném pouze o fakta vést ke ztrátě motivace a ke kladení známé otázky, která souvisí s demotivací žáků: „Proč se to máme učit?“.

Vytvořená výuková animace předkládá informace v souvislostech, k hlavním tématům je uveden úvodní text a dílčí animace obsahují také textový doprovod. Zároveň byl kladen důraz na provázání jednotlivých dílčích animací mezi sebou i pomocí vizuálního zobrazení, které napomáhá uživateli k lepší orientaci v problematice (př. tkáň, která je složena z buněk a následné zvětšení jediné buňky). Animace jsou doprovázeny časovou osou, kterou lze ovládat pomocí tlačítek, nelze se v časové ose pohybovat pomocí kliknutí do jejího prostoru. Animace byla vytvořena pro účel promítnutí jejího obsahu na dataprojektoru, tudíž byly zvoleny kontrastní barvy a větší písmo popisků objektů a textů. Také byla snaha obsah animací přizpůsobit gymnaziálnímu rozsahu. Nad rámec se mohou jevit animace komplexů dýchacího řetězce, avšak i v nich byly vynechány některé struktury pro zjednodušení a tyto animace mohou sloužit k výkladu například při seminářích. Přestože animace obsahuje některá zjednodušení, byla zachována faktická správnost jednotlivých procesů. Animace je doplněna dvěma testy, poskytující zpětnou vazbu uživateli. Vzniklá výuková animace propojuje učivo celého procesu dýchání, tedy od přívodu a odvodu dýchacích plynů dýchacími cestami až po transport krví do buněk k samotnému konkrétnímu účelu kyslíku v buňkách. Hlavním cílem animace je uvědomění si žáků, k čemu konkrétně organismus využívá kyslík. Proto lze této animace využít jak při výuce biologie, chemie nebo na semináři zaměřených na přírodní vědy.
Výukové animace jsou vytvořeny jako mezioborový materiál. Proto by bylo možné výukovou animaci pojmout jako celistvý pohled na proces dýchání a cestu kyslíku včetně zahrnutí dýchacích cest, transportu kyslíku a jeho konečného využití v buňkách.

K výukovým animacím byl vytvořen studijní text, který by měl zejména sloužit učitelům popřípadě žákům jako studijní opora. Jedná se o souvislý text doplněný o obrázky z animací, rovnice a vzorce. Kapitoly studijního textu korespondují s uspořádáním kapitol výukových animací. Obsah studijního textu je v některých případech doplněn o další souvislosti a informace, které učitel může či nemusí použít při výkladu. Zejména by tyto informace měli poskytnout učitelům komplexnější pohled na témata.