Biochemie - mezioborová témata

 

Biochemie ve vztahu ke sportovním výkonům, dopingu a antidopingu

1) Studijní text ke stažení:

pdf, doc

Studijní text se stal podkladem pro tvorbu níže uvedených materiálů.

2) Výkladová prezentace:

Zde ke stažení ve formě powerpoitnu

Zde i s didaktickými poznámkami ve formě doc

Vzdělávací (chemický) obsah prezentace odpovídá středoškolské úrovni. Prezentaci je vhodné zařadit po probrání biochemického úseku učiva (není však nezbytné). Téma podpůrných prostředků, zejména nepovolených podpůrných prostředků – dopingu, je aktuální a médii probírané. Má přesah do každodenního života, neboť je úzce spjaté prakticky s každým sportovním odvětvím. Žáci se také mohou zapojit do diskuse, pokud o podpůrných prostředcích (povolených či zakázaných) slyšeli (například z domova, okolí) či dokonce mají osobní zkušenost s jejich užíváním.

Prezentace obsahuje 60 snímků rozdělných na tři části a 5 snímků s použitou literaturou a zdroji. První část (snímky 1-14) jsou úvodními snímky a zabývají se fyziologií sportu. Druhá část (snímky 15-28) uvádí výživové podpůrné prostředky ve sportu, třetí část (snímky 29-60) obsahuje tématiku dopingu a antidopingu.

biochemie a sport

 

3) Pracovní listy

Zde ke stažení ve formátu doc

Pro zvýšení motivace a efektivity práce byl vytvořen pracovní list. Pracovní list žákům slouží k udržení pozornosti, neboť mají za úkol si jej v průběhu hodiny vyplňovat. Po skončení hodiny pracovní list žákům zůstává a slouží jako zápis z hodiny, žáci si tedy stěžejní informace nemusí vypisovat zvlášť.
Pracovní list je tvořen 4 listy s 10 otázkami a doplňováním do textu. Obsahuje rozmanité typy úloh: otevřené (doplnění stručné i široké odpovědi) a uzavřené (přiřazovací či s výběrem odpovědi). Otázky byly tvořeny tak, aby je uměli vyplnit i žáci, kteří neabsolvovali výuku biochemie. K zaznamenání správné odpovědi žákům stačí dávat pozor při výkladu tématu. Pracovní list je rozdělen na část fyziologie sportu (2 otázky), sportovní doplňky (5 otázek) a doping (3 otázky).

4) Didaktická hra Riskuj!

Zde ke stažení ve formě powerpointu

Velmi důležitým aspektem ve vzdělávání je procvičování probírané látky. Jednou z možností, jak tohoto docílit je použití aktivizačních metod práce, např. využitím didaktických her.
Didaktická hra Riskuj! je zařazena na začátek třetí vyučovací hodiny. Na hraní hry je vhodné vyhradit alespoň 20 minut. Otázky byly zhotoveny tak, aby zasahovali do celé oblasti podpůrných prostředků ve sportu. Předpokládá se, že všechny odpovědi zazněly v průběhu předchozích vyučovacích hodin.

biochemie a sport, riskuj


Ovládání prezentace: Hra byla vytvořena v programu Microsoft PowerPoint. Obsahuje 16 otázek, které jsou rozděleny do 4 témat a jsou jim dle obtížnosti přiděleny body (1000 nejlehčí, 5000 nejvíce obtížné). Při otevření prezentace je první snímek hrací pole. Témata jsou odlišena barevně. Při volbě otázky se nejprve zvolí téma a pak hodnota otázky. Po kliknutí na zvolené políčko se objeví snímek s otázkou. Po odpovědi žáka vyučující zobrazí správnou odpověď kliknutím na modré pole „Odpověď“. Zpět na hrací pole se vyučující dostane kliknutím na pole „Riskuj – hrací pole“. V tuto chvíli políčko se zodpovězenou otázkou zmodrá a už na něj není možné odpovídat. Templát pro hru Riskuj! byl použit ze stránek Studium biochemie. (24) Snímky z prezentace jsou součástí přílohy č. 8. Elektronická verze hry je součástí přílohy na CD.

Pravidla hry: Vyučující vychází ze snímku č. 1 (viz příloha 8), kde je sestaveno hrací pole s šestnácti hracími políčky. Žákům pak vysvětlí, že každé pole obsahuje otázku ohodnocenou příslušným počtem bodů. Otázky se vztahují k tématu, které je napsáno v prvním řádku daného sloupce. Vyučující žáky rozdělí do tří skupin (např. dle lavic – lavice u dveří, prostřední lavice, lavice u okna). Každá skupina si zvolí jednoho mluvčího, který se jako jediný ze skupiny může přihlásit a zodpovědět otázku. První otázku vybírá vyučující (dle vlastního uvážení). Otázku přečte a čeká, až se přihlásí mluvčí skupiny. Ten, který se přihlásil jako první, zodpoví otázku. Zodpoví-li správně, získá jeho skupina příslušný počet bodů. Zodpoví-li chybně, body se celé jeho skupině odečítají a poté může odpovídat mluvčí jiné skupiny, která se v pořadí přihlásila jako druhá. Není-li otázka zodpovězena správně, body nezíská nikdo a správnou odpověď prozradí vyučující. Další otázku vybírá ta skupina, která zodpověděla předchozí otázku správně, nebo učitel dle vlastního uvážení. Vyhrává ta skupina, která získala co největší počet bodů.
Níže jsou uvedená témata a otázky s bodovým hodnocením, včetně správných odpovědí.

Zakázané látky:
1000: Jak se nazývá mužský pohlavní hormon, který se v dopingu zneužívá zejména ke tvorbě svalové hmoty? TESTOSTERON
2000: Jak obecně označujeme látky zvyšující vylučování moči? DIURETIKA
3000: Uveďte obecné označení látek, které zajišťují tvorbu svalové hmoty. ANABOLICKÉ LÁTKY
4000: Užívání kterého hormonu ovlivňujícího tvorbu a transport červených krvinek je považováno ve sportu za doping? EPO, ERYTROPOETIN

Fyziologie sportu:
1000: Jakým přívlastkem označujeme metabolické odbourávání monosacharidů při nedostatku kyslíku? ANAEROBNÍ
2000: Která látka je tvořena ve svalech při sportovní zátěži a způsobuje bolest svalů? LAKTÁT
3000: Uveďte zásobní polysacharid živočichů. GLYKOGEN
4000: Uveďte dvě molekuly, jejichž rozkladem získáváme energii během prvním sekund sportovní zátěži. ATP, CP

Doplňky stravy:
1000: Uveďte anorganický prvek, který je součástí krevního barviva hemoglobinu. ŽELEZO
2000: Jak se nazývají kyseliny, které obsahují aminovou skupinu a u sportovců jsou často označovány jako BCAA? Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (valin, leucin, isoleucin) 
3000: Jaké označení se ve sportovním odvětví používá pro sacharido-proteinové koncentráty? GAINERY
4000: Co bylo údajným důvodem smrti řeckého posla, který běžel z bitvy u Marathonu do Athén? ACIDOSA, PŘEKYSELENÍ

Dopingové metody a látky zakázané při soutěžích
1000: Jak se nazývá ve sportu zakázaná metoda, při které jsou do těla vpraveny geneticky upravené buňky? GENOVÝ DOPING
2000: Uveďte dvě látky, které řadíme mezi narkotika. tyto látky zvyšují práh bolesti a byly používány při 2.světové válce. HEROIN, MORFIUM
3000: Uveďte alespoň dva stimulanty, které zvyšují bdělost. KOKAIN, EPHEDRIN, AMFETAMIN
4000: Uveďte alespoň dvě nemoci spojené s krevním dopingem – HIV, ŽLOUTENKA, OTRAVA KRVE