Biochemie - mezioborová témata

 

Biochemie ve vztahu ke sportovním výkonům, dopingu a antidopingu

Slovo úvodem:)

Problematika dopingu je často diskutovaným tématem, zejména vzhledem k dopingovým skandálům slavných sportovců, což je předmětem zájmu médií. Tím se doping stává závažným společenským jevem. Podle historických pramenů je známo, že různé podoby zlepšování výkonu provází sportovní dění již od prvních starověkých olympiád. (1)

Užívání dopingu souvisí se soustředěním se na výkon jako na jediné kritérium sportovní aktivity. S komercionalizací sportu je dalším faktorem ovlivňujícím užívání zakázaných látek také možné finanční ohodnocení, které doprovází pouze úspěšné sportovce. Doping se ale dostal i mimo oblast vrcholového sportu a to zejména do tělocvičen a posiloven. Zde se dostává mimo jakoukoli kontrolu, neboť dopingové kontroly nezahrnují rekreační sport. Okruh potenciálních uživatelů dopingu je pak mnohem širší, závažným se stává zejména užívání dopingu mladistvých. (2)

Adolescenti představují jednu z nejvíce ohrožených skupin ve vztahu k dopingu. (2) Lehce podléhají sociálním tlakům, co se soutěžních výkonů týče. Často podceňují dlouhodobé následky užívání dopingu. Z fyziologického hlediska jsou v období hormonálních změn adolescenti velmi zranitelní vedlejšími účinky některých nepovolených prostředků, zejména pak anabolických steroidů, které jsou stále nejčastěji užívaným dopingem ve fitness centrech. (3)

V boji proti dopingu je velmi důležitá primární prevence, kdy se mladiství dozvídají o škodlivých účincích dopingu. Proto je nezbytné, aby se k těmto informacím dostali snadno, nejlépe ve škole.

Doping u českých adolescentů představuje rizikové chování, které se objevuje u relativně velké části adolescentní populace a měla by mu být dále věnována výzkumná i praktická pozornost (2). Co se týče postupů při vzdělávání mládeže, je to zejména vzbuzení zájmu o problematiku dopingu, například uvedením konkrétních příkladů pochybení sportovců. Dále je potřeba mládež informovat o konkrétních dopingových látkách a metodách, zejména pak o nežádoucích účincích, nejen akutních ale i dlouhodobých, které se týkají zejména užívání steroidních hormonů. (4)

Ze závěrů konference Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže konané v roce 2016 vzešlo, že je nutné doplnit problematiku dopingu do vzdělávacích programů všech stupňů škol a že je zapotřebí s touto problematikou seznamovat všechny pracovníky pracující s adolescenty, včetně učitelů (např. navyšovat minimální dotace ve vzdělávání). (5)

Z analýzy RVP G a RVP SG je patrné, že zařazení této problematiky do výuky je podpořeno kurikulárními dokumenty a prolíná třemi obory: Chemie, Biologie a Tělesná výchova.

Jednou z prevencí v boji proti zakázaným látkám a zároveň větší informovanost ohledně povolených podpůrných prostředků ve sportu je s žáky ve škole tuto tématiku probírat.

Z výše uvedených důvodů vznikly vzdělávací materiály, kde by pedagogové či trenéři našli informační a didaktický podklad, ze kterého by mohli čerpat pro účely vzdělávání svých žáků. Byl vytvořen ucelený soubor takovýchto vzdělávacích materiálů doplněný o didaktické poznámky. Skládá se ze studijního (odborného) textu, výkladové powerpointové prezentace, pracovního listu a didaktické hry.

Studijní (odborný) text by měl být dostačujícím zdrojem pro vyučující, pro něž je primárně určen. Text je rozdělen do čtyř kapitol a zabývá se historií sportovní výživy, fyziologií sportu, povolenými podpůrnými prostředky ve sportu, dopingem i antidopingem.

Výkladová (podpůrná) powerpointová prezentace se prolíná se studijním (odborným) textem a je rozdělena do 3 hlavních částí. První část prezentace vysvětluje fyziologii sportu a energetické potřeby při různých délkách sportovní zátěže. Druhá část prezentace se věnuje podpůrným prostředkům ve sportu, jejich funkci v organismu a účinkům. Třetí část je zaměřena na doping a antidoping. Nejprve jsou zmíněni sportovci s dopingovou minulostí, které mohou žáci znát. Dále jsou zmíněny zakázané látky, metody a boj proti dopingu.  Snímky jsou doplněny o detailní didaktické poznámky. V poznámkách učitel nalezne doplňující informace, popisy obrázků, didaktické postupy apod.

K prezentaci byl zhotoven pracovní list, který má být použit při výkladu prezentace. Žáci si do něho během výkladu doplňují chybějící informace, čímž jim může sloužit jako zápisky z hodiny. Byl vytvořen v barevné i v černobílé variantě, která je vhodnější pro tisk. Pracovní list byl doplněn o autorské řešení.

V rámci opakování byla vytvořena didaktická hra Riskuj!, která slouží k ověření znalostí, tedy jako důležitá zpětná vazba pro žáky i pro vyučující. Jedná se o analogii stejnojmenné televizní hry. Cílem hry je procvičení a aktivizace žáků.

Autorkami materiálů jsou: Diana Mezuliániková (foto viz níže, absolventka PřF UK) a Milada Teplá

diana mezulianikova

Použitá literatura:

(1) WAIC, M. Doping v proměnách času. In: Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016, s. 16-27.

(2) MUDRÁK, J., P. SLEPIČKA a I. SLEPIČKOVÁ. Prevalence dopingu a postoje dopingu u české mládeže. In: Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchvoy a sportu, 2016, s. 88-99.

(3) SEKOT, A. a M. STRACHOVÁ. Doping mládeže v kontextu rodičovských výchovných stylů. In: Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesní výchovy a sportu, 2016, s. 130-138.

(4) POLÁK, M. Nové přístupy k antidopingovému vzdělávání mládeže. In: Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládež. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016, s. 122-129.

(5) SLEPIČKA, P. a kolektiv. Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016.