Biochemie - mezioborová témata

Nukleové kyseliny - animace

Celkem bylo v animační programu Adobe Animate vytvořeno 17 dílčích animací. Níže je uveden jejich seznam (po kliknutí na obrázky se animace spustí) a stručná obsahová charakteristika. Animace byly tvořeny s důrazem na interdisciplinaritu mezi biologií a chemií na základě poznatků ze současných středoškolských učebnic chemie a biologie.

bunka Animace shrnuje popis a funkce základních organel živočišné buňky.
jadro Animace popisuje základní struktury jádra živočišné buňky s ohledem na jejich odlišné funkce.
mebrana Animace zobrazuje strukturu jaderné membrány se základními důležitými proteiny, které se podílejí na její funkci.
   
nukleotidy Animace popisuje strukturu dusíkatých bází, (deoxy)ribosy, fosfátu a nakonec vznik a podobu samotných nukleotidů.
DNA Animace znázorňuje strukturu molekuly DNA a párování nukleotidů komplementárních řetězců.
RNA Animace shrnuje základní poznatky o molekulách tRNA, mRNA a rRNA, dále se zabývá párováním a nestabilitou RNA molekul a jejich rozpadem.
dogma Animace přehledně zobrazuje schéma centrálního „dogmatu“ molekulární biologie, spolu s různými alternativními přirozenými či laboratorními cestami.
   
replikace 1 Animace představuje základní enzymy a substráty, které jsou potřeba pro proces replikace v živočišné buňce.
replikace 2 Animace popisuje průběh replikace v živočišné buňce.
replikace 3 Animace zobrazuje detailní průběh replikace, kontrolu a případnou opravu nesprávně zařazeného nukleotidu.
   
transkripce Animace znázorňuje průběh transkripce.
zrání mRNA Animace shrnuje různé procesy vedoucí ke vzniku zralé mRNA (připojení poly-A konce, 5‘-čepičky a vystřižení intronů).
   
genetický kod Animace popisuje principy genetického kódu a syntézu aminoacyl-tRNA (aktivaci aminokyseliny). 
translace 1 Animace zobrazuje jednotlivé substráty, enzymy a další struktury, které jsou potřeba pro průběh translace.
translace Animace ukazuje translační procesy v živočišné buňce.
proteiny chaperon Animace shrnuje základní typy úprav proteinu po syntéze pomocí translace (odstřižení některých AMK, vznik disulfidových můstků, přidání iontů kovů, úprava tvaru pomocí chaperoninů).
   
PCR Animace představuje základní komponenty potřebné pro průběh metody PCR.
PCR Animace popisuje princip a průběh metody PCR (konkr. dvou cyklů).

 

 

 

 

*************************************************************************************************************