Biochemie - základní kapitoly

Trávení - Rozlišení organismů

Jak podle metabolismu rozlišujeme organismy?

Organismy rozdělujeme:

  1. podle způsobu výživy (podle zdroje uhlíku) na autotrofní a heterotrofní organismy;
  2. podle zdroje přijímané energie na fototrofní a chemotrofní organismy;
  3. podle donorů elektronů (zdroje vodíku) na organotrofní organismy a litotrofní organismy;
  4. podle akceptorů elektronů (potřeby kyslíku) na aerobní a anaerobní organismy.

Autotrofní organismy přijímají jako hlavní zdroj uhlíku oxid uhličitý (syntetizují všechny své organické sloučeniny z anorganických látek). Heterotrofní organismy mají za hlavní zdroj uhlíku jiné organické látky (tuky, sacharidy, bílkoviny). Fototrofní organismy jsou organismy, které využívají světelnou energii, kdežto chemotrofní organismy získávají energii oxidací živin. U organotrofních organismů jsou donorem elektronů organické látky (dehydrogenují se). U litotrofních organismů jsou zdrojem elektronů jednoduché anorganické sloučeniny (např. H2O, H2S, NH3). Aerobní organismy potřebují ke svému životu nezbytně kyslík (finálním akceptorem elektronů je kyslík) na rozdíl od anaerobních organismů, u nichž jsou finálním akceptorem elektronů jiné, většinou anorganické, látky. Organismy autotrofní bývají většinou litotrofní, a naopak heterotrofní organismy bývají organotrofní.

Člověk patří mezi chemoorganotrofní (=chemoheterotrofní) aerobní organismy. Rozkladem neboli oxidací organických látek (tuky, sacharidy, bílkoviny, viz Přírodní látky, Potrava a trávení potravy a Metabolismus) získává lidský organismus energii nezbytnou pro život. Dále je pro lidský organismus velice nepostradatelný kyslík. Jednou z jeho hlavních funkcí je udržování komplexu cytochromů v dýchacím řetězci v oxidovaném stavu (viz Dýchací řetězec).